Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document

D-Adam en Eva – Hoe heeft Lucifer zo velen kunnen overtuigen – 1 oktober 2008 – Audio sessie22.

Dutch
Onderwerp:  Monjoronson.com  Session #22   2008-10-01
Leraar: Monjoronson
T/R (verzender/ontvanger): Jonathan
Moderator: Mary Rogers, Mark Rogers
1 oktober 2008.

Vragen tijdens deze sessie:

  • 1.- Over Adam en Eva en waarom ze niet werden vervangen door een ander Adamisch paar?
  • 2. Hoe komt het dat Lucifer er zo velen heeft kunnen overtuigen van zijn argumenten?
  • 3. Gelooft u dat mensen onderwijzen om beter te leven goed ontvangen zal worden?
  • 4. De urgentie om te dienen bestaat in het bewustzijn van vele mensen en er wordt gevraagd of u enige suggesties hebt voor hen?


MONJORONSON: Hier Monjoronson, de uitlijning is volledig, ik wacht op uw vragen.

V#1: (Mary) Dank u voor uw aanwezigheid hier vanavond Monjoronson. Er is een vraagsteller die een paar dingen over de Rebellie van Lucifer zou willen vragen. Waarom, werden onze Adam en Eva na hun falen verwijderd uit de planeet zonder ze te vervangen door een ander Adamisch paar? En waarom werd onze Planetaire Vorst niet vervangen of van zijn functies ontheven?

MONJORONSON: Dank u voor uw vraag, ik wil beginnen met vast te leggen dat uw wereld, lang voor de komst van wezens met wil, dat het ontwerp voor Urantia was dat het een wereld van levensexperiment moest zijn en hoewel dit een sterke invloed had op wat de Levendragers konden doen om het leven te wijzigen op een evolutionaire wereld had dit eveneens gevolgen in de bestuursorganen van de hemelse beheerders. Dus toen het mandaat gegeven werd aan uw Planetaire Vorst en het mandaat dat ook gegeven werd aan de materiële zoon en dochter, uw Adam en Eva, geschonden werden, werden ze verwijderd vanwege de behoefte aan disciplinaire maatregelen, het verraad van vertrouwen.

U vraagt waarom ze niet vervangen werden? Dit kwam door de experimentele status van Urantia en de contingentie veroorzaakt door de Rebellie van Lucifer. In de eerste plaats was de autoriteit van (Christus) Michael in opspraak en werd vastgesteld dat deze planeet het signaal kon geven naar de rest van het systeem als naar allen binnenin Nebadon dat de Wil van God het allerhoogste is en dat rechtschapenheid met de nodige tijd overheerst. Daarom werd Urantia toegestaan om zijn koers te gaan zonder een administratie. Nu dit heeft veel discussies doen oplaaien in de hogere rechtbanken daar velen wensten in te grijpen om deze planeet te redden, maar dat zou hebben bewezen     [steun te hebben gegeven]     aan Lucifers beweringen.

Zo werd er besloten om de menselijke wezens te laten rondlopen op deze wereld om het triomferen van de goedheid aan te tonen. Het was niet een eenvoudige weg, deze gekozen koers, maar het zal in de tijd demonstreren hoe prachtig het is. Was dit een planeet van regelmatige status geweest dan zou het wel heel goed hebben gekund dat deze wereld een vervangingsadministratie zou hebben gekregen. U zult zich herinneren in de tekst (van het Urantia Boek) dat de levendragers het levensplasma tot op het punt van vrije wil hebben aangepast en dit veel vroeger gedaan hebben dan op eerdere werelden en dit element van vrije wil was een belangrijke factor in het besluit om correctie toe te staan via de menselijke evolutionaire verlichting.

Hoewel deze administratieve centra een groot voordeel zijn voor elke wereld waarop zij gevestigd zijn, is het helemaal niet de enige weg waardoor de ziel en het bewustzijn van de mens tot het besef van God kan komen en eveneens nobele en waardevolle beschavingen kan doen ontstaan. Deze instanties zijn versnellers en versterkers, zij helpen, maar het verloop van de groei van de wereld zal voortgaan ongeacht hun aanwezigheid, want we mogen niet vergeten dat de God van alles in elk wezen woont en dat die de echte bron van werkelijkheidsbegeleiding en geestelijke ontplooiing is. Dank u voor uw vraag.

V.#2: (Mary) Nog een vraag over de Rebellie van Lucifer. Zij verwoorden (in het Urantia Boek,) dat de belangrijkste reden waarom vele hemelse wezens Lucifer hebben gevolgd in zijn opstand, als volgt: "hij was gewoon te briljant om te betwijfelen", maar ik vind het zeer onwaarschijnlijk dat er geen, nog meer briljante wezens gesproken hebben tegen wat Lucifer had gepresenteerd. Ook vind ik het idee dat de "vroegere" wezens, in menselijke termen, hun overtuigingen weggegooid zouden hebben die ze zogenaamd vanaf het begin hadden en gewoon de weg van Lucifer opgingen omdat hij het zei. Ik vind dat vrij onwaarschijnlijk. Kortom, alle verklaringen van de rebellie lijken te simplistisch en gaan niet op wanneer men er tracht dieper op in te gaan. Waarom is dit zo?

MONJORONSON: U hebt de intelligentie en het grote vermogen van Lucifer als toespreker aangeduid en hebt gesuggereerd dat andere wezens, die ook hun woonplaats in Satania hadden, gekant konden zijn tegen zijn filosofie en er waren er en er zijn grote debatten geweest. Maar er is een ander additioneel element bij Lucifer en dat was zijn status als systeemheerser. Hij was in alle opzichten de goddelijke vertegenwoordiger en dit bracht veel gewicht in de schaal bij alle andere wezens die onzeker waren over wat werd onderwezen en welke keuze maken met betrekking tot de filosofie die werd afgekondigd.

Lucifer is een hoge zoon van God, een Lanonandek en zelfs Gabriel, de eerste geborene in Nebadon, vond het zeer uitdagend om geconfronteerd te worden met Lucifer's ideologie en dat terwijl hij (Christus) Michael’s ideologie vertegenwoordigde. Vanaf het moment dat men buiten het Paradijs is, vanaf elk Koninkrijk, dat afdaalt vanuit Havona tot aan een individuele planeet in tijd en ruimte, komt men een grotere mate van speelruimte tegen. Zelfs de Constellatie-Vaders zijn beperkt in hun vrijheid van meningsuiting. (Christus) Michael komt misschien wel met de grootste vrijheid aan en is het verst gelegen van het Paradijs daar Hij wezens kan ontwikkelen en een lokaal universum naar Zijn keuze kan ontwerpen.

Het zijn de Constellatie-Vaders die dit werk voor Michael uitvoeren, maar de Lanonandek Zonen in de systemen, staan aan de frontlinies van de evolutionaire groei en aldus is het toegestaan dat deze Zonen experimenteren zodat de Allerhoogste zich kan uitbreiden in alle rijken van potentiële actualisatie. Het is een onzekere positie daar deze experimentele hoek…..om werkelijk vrij te zijn van beperkingen, (ondanks dat er zijn)…..heeft in zich de mogelijkheid voor een desastreuze uitwerking. Niet alles is begrepen in de ontplooiing van de Allerhoogste en de evolutionaire groei die al de wezens van Tijd en Ruimte ondergaan.

Misschien is het de Wil van de Vader dat de ervaring van de Allerhoogste deze activiteiten van een opstand bevat. Ik zal nog een andere opmerking toevoegen: in het Groot Universum zijn dergelijke systeemopstanden minuscuul. Zij zijn eigenlijk, als ik mij deze aardse uitdrukking mag veroorloven, kleine misdaden. Het Grote Universum is enorm en het meeste dat doorkomt, is voor het welzijn, voor het licht en voor de liefde. Er gebeuren af en toe zulke uitbraken, uitdrukkingen van de vrije wil in tegenstelling tot de Wil van de Vader.

Ik zal afsluiten door te verklaren dat geen enkele Lanonandek Zoon een vertegenwoordiger heeft van de Drievuldigheid op zijn hoofdkantoor zoals de hogere beheerders van de constellaties van hogerop dat hebben. Dit is geen fout, dit is zo ontworpen opdat de Lanonandeks vrij zouden zijn van zulk een leiding. De algemene controle van de evolutie is zeker, maar als er evolutie moet zijn, moet het ook onzekerheid en risico’s bevatten  en het is ter ere van alle Lanonandek Zonen, die hun Michael's dienen, dat ze met zo’n groot risico kunnen functioneren en het Licht van het Paradijs op hun schouders aan de evolutionaire werelden kunnen bezorgen. Terwijl Lucifer veel onrust veroorzaakt heeft en zijn eigen welzijn zeker in gevaar heeft gebracht, heeft Satania indirect van zijn daden baat gehad.

Andere Lichtwezens hebben gereageerd tegen zijn handelingen en deze reactie is (was) de demonstratie van waarheid, schoonheid en goedheid. Lucifer moest zich niet engageren in de ideologie, waarin hij geloofde, opdat Satania hiervan de voordelen zou bekomen. De voordelen zijn voortgekomen van de anderen toen zij anders zijn gaan reageren dan Lucifer. De Vrije Wil is het meest mysterieuze element van de persoonlijkheid. Hoe het mogelijk is dat de Vader, die Vrije Wil is, deze Vrije Wil kan opgeven zodat u, een sterveling, de capaciteiten hebt om beslissingen te nemen en ze zou kunnen uitdrukken op onafhankelijke wijze, zonder op determinerende wijze verbonden te zijn aan de Vader in de hemel (dit is mysterieus).

Geen enkele verklaring zal volledig aanneembaar zijn zolang er de functie is van de Vrije Wil in het universum. Dit vereist een soeverein respect voor het individu en dat, in het licht van de ontplooiing van de Allerhoogste, maakt het virtueel onmogelijk om gebeurtenissen als een Rebellie, zoals die is gebeurd in uw systeem, te voorspellen of te verklaren.

Nogmaals bedankt voor uw vraag en ik sluit af door te zeggen dat als een schip door de wateren heen is gevaren er een groot ontwaken zal ontstaan. Het zal uiteindelijk gaan stilliggen en u kunt zich afvragen welke effecten dit ontwaken zal hebben. Het is werkelijk aan u om golven op het water te veroorzaken, om ervaringen te creëren, binnenin de Allerhoogste, voor uw eigen en voor de Allerhoogste. Alhoewel een groot schip hierover veel onrust kan veroorzaken bij de vele kleintjes, moet de verantwoordelijkheid voor uw eigen opklimming en voor uw eigen uitdrukking van de Allerhoogste uw voornaamste inspanning zijn. Er kan geen enkele verontschuldiging zijn om uw capaciteit op te geven om rechtschapenheid te demonstreren of wegens de acties van eender welk ander individu.

V #3: (Mary) Goed punt Monjoronson, dank u. De volgende vraag is als volgt: De Onderwijs- en de Magistrale Missie tracht onze samenleving in orde te brengen door ons te vertellen hoe wij ons, als menselijk ras, moeten gedragen. Ik twijfel er niet aan dat deze principes en ideeën, die ons worden voorgesteld, werkelijk goed zijn, maar onze maatschappij is geëvolueerd zoals ze nu is, niet enkel omdat wij geen goede voorbeelden hadden of gedragspatronen, maar ook omdat we leven in een wereld van materiële beperkingen en tekortkomingen. Als het erop aankomt om een leven te leiden van aanneembare materiële kwaliteit, zal het overleven over het algemeen de bovenhand halen over het vriendelijk zijn. Waarom zou het andersom zijn?

Dit is een retorische vraag maar het antwoord krijgen zou interessant zijn. Uit vorige vaststellingen komt de belangrijkste vraag: geloven de hemelse wezens dat de mensheid onderwijzen om zich vriendelijk te gedragen, terwijl ze het deel vergeten om goed te leven in een materiële wereld, zal helpen om het menselijk gedrag te veranderen? Waarom geloven ze dat? Als ze het niet geloven, hoe verwachten zij dan dat het materiële aspect van het leven aan de orde komt? Bedankt Monjoronson om deze vraag te willen beantwoorden.

MONJORONSON: Het eerste doel van elke evolutionaire wereld is Licht en Leven. Dit is een waarheid die doorstoot door al de verschillende rijkdommen totdat al de zeven superuniversa Licht en Leven bereikt hebben. Dit is een leer die in uw wereld werd gebracht door middel van de Urantia papieren (Urantia Boek), maar die niet volledig uniek is voor deze [contextuele] expressie, daar uw wereld eveneens zijn eigen legendes en idealen bezit, die vergelijkbaar zijn met Licht en Leven, vaak van vroegere tijden maar ook van toekomstige tijden. Dit tijdperk van evolutionaire prestatie is niet gewoon een geestelijke staat van zijn.

Het is niet gewoon liefde, het is niet alleen goed gedrag, het bevat ook gestabiliseerde zonnen en planetaire banen. Het is veel grootser dan een staat van voltooiing waar een beschaving invloed kan op hebben en alhoewel u ten eerste wordt aangemoedigd om uw gedrag te vergeestelijken voor uw eigen opklimming, is het ten tweede ook voor het welzijn van uw wereld, Licht en Leven is meer dan een mens of eender welke groep van mensen kan doen gebeuren. Het is een uitvloeisel van Soevereine verwezenlijking en bevat functies en gebeurtenissen die boven uw capaciteit liggen om hieraan deel te nemen.

Materieel welzijn wordt vaak antithetisch beschouwd voor geestelijke verwezenlijking, maar dit is niet het geval. Het is alleen als de twee gezien worden als tegengesteld tot elkaar of onafhankelijk of niet relevant voor elkaar dat het potentieel zich voordoet voor grof onrecht. Met het juiste evenwicht kan materieel welzijn evenzeer bijdragen tot spiritueel ontwaken. Men hoeft niet te leven zonder dergelijke faciliteiten om spirituele waarheid te verwezenlijken. Urantia moet nog haar ethische normen volledig ontwikkelen voor materiële bezigheden, het heeft nog steeds veel van wat ik zou noemen “de jungle mentaliteit van predator en prooi”.

En dus komen onze missies op de wereld om dat te injecteren wat u vriendelijk zijn hebt gelabeld, zodat uw materiële vooruitgang nuttig zou zijn en niet roekeloos of gevaarlijk voor het welzijn van de hele beschaving. Licht en Leven is een fase die moet worden bereikt door een wereld maar het is ook een staat van zijn die kan worden bereikt door eender welk individu. Het is niet alleen het vreedzame goed gevoel volgend op een ervaring van aanbidding, het is ook goede gezondheid, schone omgevingen en positief denken. Wij die op de wereld gekomen zijn om te onderwijzen kunnen alleen u als een individu aanspreken daar wij de ontplooiing van de Allerhoogste ervaring op eender welke wereld niet kunnen overnemen.

In alles wat u doet, vraag uzelf af: zal het de waarheid vergroten, de schoonheid verbeteren en de goedheid tonen? Deze prestaties zijn de enige aantoonbare aspecten van God in de evolutionaire tijd en ruimte die het gebruik van het niveau van bewustzijn, het niveau van de materie en het niveau van de geest inhoudt om deze doelen te bereiken. Vertrouw al wat buiten uzelf ligt aan de machinaties van alleenheerschappij en  uiteindelijke harmonie van alle schepselen overal in tijd en ruimte.

{Mary} Dank u zeer voor de aanpak van deze vraag Monjoronson. Ik denk dat het goed is om te worden herinnerd dat Licht en Leven ervaren kan worden door een individu, zijn individueel universum en zijn eigen leven in tegenstelling tot Licht en Leven in de planetaire zin.

V #4: {Mark} Goedenavond Monjoronson, we hebben nog aan last minute vraag: is er iets dat u met diegenen zou willen delen die het gevoel hebben van een verhoogde staat van urgentie om dienstig te zijn op dit moment? Dank u voor uw antwoord.

Monjoronson : Jezus zei: "wie wenst, laat hem komen". Ik zeg u: eenieder die deze urgentie voelt, houdt u bezig met de zaken van uw Vader en aarzel niet. Niet iedereen wordt geroepen op hetzelfde ogenblik in de tijd. Sommigen beginnen hun werk eerder dan anderen. Dit heeft geen invloed op de status of de juistheid, het is slechts een kwestie van de geschikte tijd. Dus voor degenen onder u die van mening zijn dat ze moeten opstaan en aan de slag gaan, ik juich u vooruit, doe het en aarzel niet. Dat zijn mijn woorden.

Mark: Dank u zeer voor deze aanmoediging en nogmaals dank u zeer voor uw toegewijde samenwerking met ons in deze vorm van vragen en antwoorden. Ik denk dat dit het is voor deze avond, dus wij danken u voor uw dienstverlening en wij ontmoeten elkaar opnieuw op onze volgende afgesproken vraag- en antwoord sessie.

Monjoronson: Ik geniet van uw aandacht en van uw vragen want dit is het moment waarop ik kan communiceren met de zielen van mijn broeders en zusters. Ik dank u voor uw aandacht. Ik kan tegenover u dagenlang staan prediken, maar dit heeft weinig voordeel in vergelijking met de dialoog van oprechte vragen en eerlijke belangstelling. Ik vertrek, goedendag.

EINDE.

Voor de definities en uitleg van de woorden in BLAUW gelieve u te richten tot het URANITIA BOEK op

http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek