Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document
A Thought Adjuster Speaks – 13

Een Gedachten Richter Spreekt – 13.

 

Deze Drie Gaven.

 

An opening of the inner mind – the sensing of things unseen – is a sign of progress within the soul of the believing mortal.  This is the ultimate proof of your growth of faith in Me.

Het openen van het innerlijke bewustzijn – de gevoeligheid voor ongeziene dingen – is een teken van groei in de ziel van de gelovige sterveling.  Het is de ultieme proef van van jouw vertrouwen in Mij.

 

These are the Gifts of the Great Creator of all things, Who has presented each normal-minded, mortal creature with a Fragment of Himself, to guide them all onto their way back home.  The Creator also gave the Gift of life experience.

Dit zijn de Gaven van de Grote Schepper van alle dingen, die aan iedernormaalbewust zijnde sterveling een Vragment van Zichzelf heeft gegeven, om hen allen op de weg terug naar huis te begeleiden.  De Schepper heeft ook de Gave gegeven om het leven te ervaren.

 

His third Gift is that of free will choice and decision making.

Zijn derde Gave is om met een vrije wil te kiezen en te beslissen

 

These three Gifts are to be enjoyed in the greatest adventure in time and space – a journey so extensive, that it is beyond mortal comprehension.

Van deze drie Gaven mag genoten worden in het grootste avontuur in tijd en ruimteeen reis zo machtig, dat het het stervelijke verstand te boven gaat.

 

Oh, the splendor of things as yet unseen!

O, de komende heerlijkheid van ongeziene dingen!

 

The going within to seek the silence results in a steadfast hope of better things to come.  And, moreover, it results in the dawning realization in the human mind made of matter – and made spiritual by effort and struggle to experience – the Infinite Unconditional Love of the Creator for His creatures who attain the greatest possible prize in their growing trust and faith.

Het naar binnen gaan om de stilte te zoeken bouwt als resultaat een standvastige hoop op betere dingen.  En nog meer: het resultaat van een ontwakende realiteit in het stoffelijk bewustzijn van de mensdat het spiritueel wordt door strijd en krachtinspanning – en zo de Eeuwige Onvoorwaardelijke Liefde ervaart, welke de Schepper heft voor al Zijn kinderen, die de hoogste prijs bereiken in hun geloof en groeiend vertrouwen.

 

This then is their ultimate reciprocal gift to their Creator.

Dit is dan hun ultieme wederkerige gave aan hun Schepper.

 

To stand one day in the Presence of this Most Wonderful One, and for you to receive a welcome beyond words, is the reward for your persistently seeking the Presence of all that is, and Who dwells right inside of you.

Om eens op een dag in de Tegenwoordigheid van deze meest Wonderbaarlijke Eenheid te staan om een woordeloos welkom te ontvangen.  Dit is de belonging voor jouw volharding in het zoeken naar de Tegenwoordigheid van alles wat is, en Die in jou woont.

 

This becomes the crowning glory of your lives well lived.

Dit wordt de glorieuze bekroning voor een welbesteed leven.

 

Note: The terms ‘Thought Adjuster’, ‘Father Fragment’, ‘Pilot Light’, and ‘Spirit Self’ have identical meanings.

Notering: De termenGedachten Richter’, ‘Vader Vragment’, ‘Piloot Licht’, en ‘Geest Zelf’, hebben allemaal dezelfde mening.