Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document

Idaho, VA van A, 13 July, 2003.

Machiventa Spreekt.

Onderwerp: “Neem De Tijd Om Evenwicht Te Verwerven.”


                                              Ontvangen door Sandy Montee


Machiventa: “Ik zou graag het onderwerp aan willen roeren voor het vinden van, of tijd maken voor, de verwerving van “Evenwicht” in jullie levens. Wij hebben reeds eerder over dit gesproken, maar ik weet, dat het voor jullie en je kameraden, en voor velen op jullie wereld, van groot belang is om jezelf er aan te herinneren dat het noodzakelijk is om in jullie dagen, bij voorkeur van tijd tot tijd naar verandering en ontspanning te streven. Dit is Machiventa.


“Het is soms verstandig om eens na te denken, en jezelf af te vragen wanneer je voelt dat er iets niet in orde is, of dat je misschien iets doet wat je leven te veel uit het evenwicht brengt. Het is so typisch van de menselijke natuur om dag in dag uit hetzelfde te blijven doen, vooral als het voor een vastgesteld en een veel-begeerd belangrijk doelpunt is.


“En ik geef jullie een voorbeeld van iemand die mischien een nieuw huis koopt. Een overwegend aantal werkuren kan gespandeerd worden om het geld te verzamelen voor de aanschaffing daarvan, terwijl er geen tijd is om van tuinieren te genieten, of om tijd te vinden om vrienden te onthalen, of om misschien een korfbalnet op te zetten om kinderen of vrienden uit te dagen voor een wedstrijd.


“Het leven is voor ons allemaal een ‘spel van evenwicht’, en wanneer je te ver van je eigen kern bent, dan is het je geestelijke voortgang wat er het meeste onder lijd. Niet alleen is het nodig dat je regelmatig tot God bid, maar ook heb je het nodig dat je tijd uittrekt om te mediteren en om te luisteren. Wanneer je voelt dat je geen controle meer uitoefend, dan kan het wel zijn dat je eigen wil amok loopt, en dat het tijd wordt dat je over je beweegredenen nadenkt, en dat het tijd wordt om God te vragen om weer controle over je leven te nemen.


“Hij weet het alomvattende plan, en wanneer je weer eens de waarde van het doen van Zijn Wil bepaald, dan wordt het gemakkelijk om alles los te laten, en weer meer bewust te worden van Zijn invloed.


“Onze Schepper Vader is de ultieme Onderwijzer, en Hij is het die met onvoorwaardelijke liefde, geduld, mededogen en genade voor ons allen, jullie onderwijst voor een evenwicht in jullie levens. Hij wenst al Zijn kinderen de kans te geven om mede-schepper met Hem te zijn, en wanneer je dit toelaat, Zijn macht over een immer-groeiend geloof zal jullie naar de ultieme volmaaktheid trekken, die Hij alleen weet.


“Het is erg onverstandig om te denken dat je God's plan voor jou verbeteren kunt, maar jullie kunnen veel wijsheid vergaderen wanneer jullie Hem toelaten om je naar de Supreme Volmaaktheid in de eeuwigheid te leiden, met een paar kleine stappen die je in dit aardse leven moet volbrengen tot tevredenheid van Zijn doel voor jou, en voor nu.


“Het voorwaardelijke doel van je lange weg naar een voortreffelijke volbrenging vereist dat je in al je ervaringen het evenwicht behoudt. Jullie geluk hangt af van het feit dat je het geheim weet om in alle opzichten van jullie leven jullie niet te ver van je kernzelf zullen gaan. Jullie hebben allemaal de gelegenheid om de wijsheid te zoeken van de Grootste Onderwijzer en Gids welke jullie ooit zouden kunnen hebben -- God, onze Vader.


“Dit is Machiventa. Ik verlaat jullie met deze gedachten.”

© the 11:11 Progress Group

Toujours au Service de Michael.

Altijd in Dienst van Michael.

http://www.1111publishers.com
Idaho, US of A, July 13, 2003.

Machiventa Talks.

Subject: “Making Time To Achieve Balance.”


                                     Received by Sandy Montee.


Machiventa: “I would like to touch on the subject of your finding or making time to achieve “Balance” in your lives. We have spoken about this before, but I know it is of much importance to you, your comrades, and a great many on your world, to often remind yourselves of the vital, and occasionally preferable pursuit of introducing some variety and leisure into your days. This is Machiventa.


“It is at times prudent to stop and think and ask yourselves, when you feel that something is not altogether right, if perhaps what you are doing is taking your life ‘too far off balance’. It is so typical of human nature for you to keep on doing the same thing day after day, especially when it comes to working toward a predetermined and much-desired major goal.


“And I give you this instance of someone perhaps purchasing a new home. A preponderance of working hours may well be spent in making the money to pay for the acquisition, whilst time spent enjoying it is then quite forgotten about; enjoyment such as gardening, entertaining friends, or setting up a basketball hoop and challenging children or friends to a game.


“Life is a ‘balancing game’ for us all, and when you get too far off center it is your spiritual progress that suffers most. Not only do you need to regularly pray to God, but you also need to set aside time to meditate and just listen. When you are feeling out of control it may well be that your self will is running riot, that it is time to reflect on your motives, and time to ask God to retake control of your lives.


“He knows the overall grand plan and when you once more evaluate the doing of His will, it becomes easy to let go and be more aware of His influence.


“Our Creator Father is the ultimate Teacher, and it is He, who with unconditional love, patience, compassion and mercy for us all, instructs you about the balanced living of your lives. He wishes to give all His children the chance to co-create with Him, and if you allow (this), His power of ever-growing persuasion is what will lure you toward that ultimate perfection, which only He knows.


“It is rather unwise to think that you might ever improve on God’s perfect plan, but you can gain much wisdom when you let Him guide you towards supreme perfection in eternity with the very few small steps you are required to complete in this earthly lifetime to fully satisfy His purpose for you, and for now.


“This stipulated purpose of your long road to excellence fulfillment requires that you keep all your experiences in balance. Your happiness is derived from your knowing the secret of not going too far off center in all aspects of your life. You all have the opportunity of seeking the wisdom of the greatest Teacher and Guide you could possible have -- God our Father.


“This is Machiventa, and I leave you with these thoughts.”


© the 11:11 Progress Group

Toujours au Service de Michael.

http://www.1111publishers.com