Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document

The Flurry

De Vlaag.

 

Vol I Nummer 4

Op 16 maart 2012

Vandaag is het de 27ste Verjaardag van de Berechtiging van de Lucifer Opstand.

Onthulling van De

Richtlijn der Geesteswereld Nummer Vijfenvijftig.

Door Ron Besser.

Voorwoord en Introductie.

Door mij te helpen bij de voorbereiding van dit document, werd ik eraan herinnerd hoeveel ik afhankelijk ben van mijn inwonende Gedachtenrichter (Fragment van God).

Ik kreeg dit Document van en dankzij de transmissie van mijn Gedachtenrichter. Het zou niet bestaan zonder de aanwezigheid van de Gedachtenrichter en zijn verlangen dat deze kennis beschikbaar zou worden en doorgegeven aan mensen die belangstelling hebben in het welzijn van Urantia. Niettemin is het een transmissieproces dat verschillend is van vorige edities waar een gewijzigde vorm van Reflectiviteit gebruikt werd om feiten en namen over te brengen aan de abonnees van deze serie. Het verschilt ook van het T/R-en (ontvangen-overbrengen) als spirituele transmissie versus het kanaliseren die een psychische transmissie is. De ervaring om gegevens over te brengen via het circuit van de Gedachtenrichter kan worden vergeleken met het zitten in een mededelingscentrum als centrale hub die een geschreven transcript produceert voor degenen die de informatie beschikbaar stellen.

De Gedachtenrichters verzenden met behulp van hun eigen circuits en hun transmissies zijn over het algemeen, althans voor mij, gemakkelijker te behandelen omdat ze minder vermoeiend en meer motiverend zijn. Men download niet gewoon een toespraak van de Gedachtenrichter tijdens de transmissie, maar men ontvangt voorwaardelijk, door gebruik te maken van het principe van motivatie dat alle goede onderwerpen een uitgangspunt en een redelijk einde hebben. Wat tussenin gebeurt, is zo mysterieus voor de sterfelijke deelnemer als om middernacht alleen te staan in een moeras van Florida wachtend op een licht om hem te vertellen waar hij kan vooruit gaan om aan het einde te geraken.

Ik wil ook toevoegen dat elk struikelen mijn schuld is. Omdat ik van tijd tot tijd en heel vaak voor een paar dagen, de Serafijn Manotia aan mijn zijde heb gehad gedurende de voorbereiding van het document. In aanvulling op de hulp van Manotia, had ik de niet aflatende toewijding van een Secundair Middenwezen die alles wat ik schreef nakeek voor de nauwkeurigheid (zo goed als menselijk mogelijk is herinnert ze mij) en wiens gecodeerde benaming "DEF 5" is voor degenen die misschien de naam-equivalent van deze bijstand kennen.

We hebben samen alle passages van vroegere transmissies doorzocht die de tekstinformatie hebben geïllustreerd. Deze passages zijn toegevoegd om te laten zien hoe lang het heeft geduurd om te herkennen in welke toestand Urantia zich bevond na de opstand.

Betreffende de update van het materiaal hebben we de samenwerking van drie van de ZevenMeester Geesten ontvangen die ons aangenaam geweest zij door ons informatie te verstrekken in de hierna volgende secties van dit werk. Het was de Gedachtenrichter die de bijdrage van de Meester Geest heeft vergemakkelijkt. Ik veronderstel, zonder dat men het mij heeft gezegd dat de Serafijn in dienst en het Middenwezen als bijstand mee geholpen hebben bij deze transmissies zodat ik ze in het verhaal heb kunnen plaatsen.

Verschillende nieuwe documenten van het Universum, tenminste negen voor ons op Urantia, zijn hier aan het licht gebracht tijdens de hierna volgende besprekingen. De Eeuwige Zoon heeft de “Richtlijn van de Geesteswereld nummer vijfenvijftig” uitgevaardigd met een beschrijving van de processen die Urantia zal ondergaan in de nabije toekomst voor de voorbereiding van de zielen van Urantia om het hiernamaals te betreden en de sanering van Urantia’s spirituele codes in haar Energienetwerk.

De “Richtlijn van de Geesteswereld Vijfenvijftig” heeft tevens sommige plannen veranderd van de verspreiding van de Magistraat Missie op Urantia.

Er werd tevens in dit document aangekondigd dat Adam en Eva een document met hun zullen meebrengen dat ze zullen onderwijzen en dat « De Rechten van de Mens » genoemd wordt.

De datum van publicatie van dit document moest samenvallen met de 27e verjaardag van de Berechtiging van de rebellie van Lucifer. Vandaag, 16 maart is de exacte dag volgens de kalender van Urantia toen de Berechtiging van Lucifer werd aangekondigd in ons lokaal universum Nebadon vanuit Uversa(hoofdstad van onze Superunivers Orvonton). Volgens onze huidige kalender werd op 16 maart 1985 het nieuws vrijgegeven naar ons lokaal universum van het besluit van de Ouden Der Dagen betreffende de schuld en het lot van vele rebellendie hadden samengespannen tegen Christus Michael om het Planetenstelsel van Satania te vernietigen en de prachtige creatie Urantia genoemd. 16 maart 1985 kan misschien voor sommige van ons ver weg lijken, maar het was ook in hetzelfde jaar dat vele Middenwezens werden vrijgelaten toen het beroep van Uversa werd vrijgegeven en het einde van de spanning van de onwetendheid van het lot van onze collega's aankondigde die zo hard gewerkt hadden om Urantia vrij te houden van het ergste van Lucifer en Caligastia.

Wat hierna volgt is het product van verschillende soorten bijdragen om de huidige staat van Urantia uit te leggen aan de geavanceerde menselijke soort. De "Homo Sapiens" mensen zijn de essentiële vormen op Urantia die, als evolutionaire planeet, hier geen toekomst meer hebben zonder de aanwezigheid van, of een gelijkwaardige vervanging van, hetzelfde of een levensvorm van grotere waarde. Omdat de “homo sapiens” zo verontreinigd werd door Lucifer en Caligastia, werd het besluit genomen om dit model van leven geleidelijk te verwijderen en het te vervangen door toekomstige menselijke levensvormen die bekwaam zullen zijn om te streven naar het doel van de transformatie van het leven voor de wederopbouw van alles wat Urantia vertegenwoordigt.

Ik hoop dat dit document zal volstaan om u tenminste de omvang van het probleem op Urantiate doen begrijpen en ik ben er zeker van dat wat hier is uiteengezet slechts de top van de ijsberg is van wat er aan saneringsinspanningen zal moeten gedaan worden om de levensvormen te herstellen van deze planeet en de natuurlijke fysieke regelingen terug tot een stabiele status te brengen zodat het universum hier veilig kan werken. Het was een genoegen om dit document op te stellen dat zeer informatief was voor mij en ik hoop ook voor u.

Dank u wel.  Ron Besser   -   York, PA, USA op 16 maart 2012

 

Revelatie Van

Richtlijn der Geesteswereld Nummer Vijf en vijftig

Sectie I

Status

 

Weinige begrijpen eigenlijk dat de wereld die wij Urantianoemen gefaald heeft om materiële wezens (mensen) te produceren die God kennen. Het Universumheeft zich gebogen op de lacunes en heeft bepaald dat het falen van de rebellie van Luciferniet alleen te wijten was aan de suïcidale besluiten van Lucifer, maar dat hij ook medeplichtig was in het veroorzaken van een gebrek aan zielendie een mogelijkheid hadden van overleving na de fysieke dood. De meerderheid van de bevolking op Urantia heeft weinig begrip van haar uiteindelijk doel en dit misverstand verspilt ontwikkelingsmogelijkheden en brengt zelfs de natuur in gevaar op Urantia. Het menselijk falen om verfijningen op te bouwen met het spirituele kan worden geïnterpreteerd in de zin dat bij de meesten God geen plaats heeft. Het lege schip kan wel mooi ogen, maar weinige geven een blijvende bijdrage aan de spirituele gemeenschap, de oorsprong van alle waarden.

“Uw wereld zal zeker het stadium van Licht en Leven bereiken. Er was een tijd waar dit niet verzekerd was. Er was een tijd in de afgelopen 25 jaar waar wij vreesden voor uw planeet. We kregen het gevoel dat we moesten ingrijpen, van die mensen te gebruiken wier hart en mentaal bewustzijn hier voor open stonden. We hebben jarenlang verschillende mogelijkheden bewandeld en veel mensen aangesproken. Honderden boeken werden geschreven in een poging om het bewustzijn van de mensen hiervoor te openen...

Nu hebben wij wat men noemt een kritieke massa bereikt. Er zijn meer mensen die een open geest hebben, dat het dankzij de titel van een boek is of een film, een gesprek of de aansporingen van hun Gedachtenrichterof zelfs een artikel in een krant.{Van Will, een Hemelse leraar, ontvangen in Tallahassee in september 1993}”.

Wanneer het voorstel kwam om te overwegen dat Urantiawaarschijnlijk verloren was na de Berechtiging van de rebellie van Lucifer, hebben de hoogste Geestelijke Machtsniveaus destijds zich tot God de Alwetende gericht om de houding van de Paradijsgodente kennen, zodat de Bestuurders van Ruimtetijdhet nodige inzicht konden verkrijgen om te voorkomen dat er zich een universum ramp op Urantia zou voordoen. De Universele vader, De Eeuwige Zoon en de Oneindige Geest (samen de Triniteit vormend) hebben gereageerd. Het was eerst De Universele Vader die tussenkwam als Oerbron van laatst redmiddel.

 “Met goddelijke onbaatzuchtigheid en volkomen edelmoedigheid doet de Universele Vader afstand van gezag en delegeert hij macht, maar hij blijft steeds primair: zijn hand rust op de machtige hefboom van de omstandigheden in de universele domeinen; hij heeft zich alle finale beslissingen voorbehouden en feilloos hanteert hij de almachtige veto-scepter van zijn eeuwig voornemen, met onbetwistbaar gezag over het welzijn en de bestemming van de uitgestrekte, wervelende en steeds rondcirkelende schepping. {Urantia Boek, Verhandeling 3, Sectie 6}

In hun gezamenlijke analyse op Het Paradijs en Uversa (hoofdstad van ons Superunivers Orvonton) werd vastgesteld dat het menselijk genoom van Urantiaeen “onderverdeling van genetische principes” gebruikte dat sinds eeuwen verboden is overal in het lokale universum van Nebadon. Het gif dat de genetische code infecteert was een bewuste beslissing om een soort “stompzinnige mensen” te produceren, een ontwerpschema uitgegeven door Caligastia(uw vroegere Planetaire Prins) en aangemoedigd door Lucifer (de toenmalige Soeverein van uw Planetenstelsel Satania), in tegenstelling tot de Algemene Scheppingsorde van het Leven. De sub-set van deze ruïneuze genetica werd gevonden in het "Energie netwerk" van Urantia die de genetische veranderingen bestendigt terwijl het eveneens alle Morontia levensvormen ondersteunt alsook zorg draagt voor de ontwikkeling van het mentale sterfelijke bewustzijn op Urantia. De schepping zal altijd de richting opgaan van haar beloning en haar lot volgens de staat van het mentale bewustzijn.

Tachtig (80) tot negentig (90) procent van het menselijk sterfelijk bewustzijn hier op Urantia staat nog op het niveau van het gebruik van de intelligentietoediening van de zeven assistent-bewustzijns geesten, echter wat niet voorzien was is dat dit overmatige aantal van “mentaal bewustzijn op het niveau van de assistent-bewustzijnsgeesten” tot op vandaag nog niet is veranderd. Het mentaal bewustzijn op het niveau van de “zeven assistent-bewustzijnsgeesten” gaat het Kosmische Bewustzijn vooraf. Dit kosmische Bewustzijn wordt door de Moeder-Geest (Nebadonia) van het lokaal universum geschonken aan hen die GOD kennen en die op zijn minst een voorafgaande “zelfbeheersing” vertoond hebben en duidelijke kenmerken van doordachte nederigheid vertonen tegenover hun GOD.

"Uw maatschappij is schromelijk deviant in dat zij een predatorsgedrag aanvaardt van de leden van haar eigen soort. Het is gewoon niet aanvaardbaar bij andere soorten, zelfs niet op uw eigen wereld. Het is echt een gebrek aan intelligentie en redeneringsvermogen om een dergelijk roversgedrag op de onschuld te gedogen door hen die zo afwijken-het is kwaadaardig! Dit is sterk uitgedrukt, omdat uw wereld in haar beschavingskwaliteit laag bij de bodem staat in vergelijking met andere werelden van Nebadondie een filosofische en technologische ontwikkeling bezitten. "[Rayson, Hemelse Opvoeder en beheerder, doorgekregen op 3 augustus 2003]”

De vertekening van het mentale bewustzijn op Urantiaheeft bijgedragen tot een gebrek in dat mentale bewustzijn. Als deze vooroordelen aanhouden dan zal uw soort uiteindelijk tot mislukken gedoemd zijn omdat ze niet-in staat is progressief te worden in het nastreven van een Goddelijke beschaving om Urantia voort te bewegen naar Licht en Leven. Een dergelijke "spirituele gouden eeuw" kan niet worden gebruikt door de meeste stervelingen op Urantia van vandaag, zelfs al zou hij op een dag wonderbaarlijk verschijnen op deze planeet. Er is een dergelijk gebrek aan duidelijk nadenken op Urantia dat men geen aanpassingen kan doen zonder aan het mentale bewustzijn te raken. We leren van een instructeur van de Morontia Werelden hoe het voortbestaan van Urantia in gevaar kan komen:

"... Er is weinig hoop dat deze wereld degelijk zal overleven of zich zal kunnen waarmaken als een incubator van kwaliteitszielendie bestand zijn tegen de oneindige reis naar het Paradijs. We hebben u reeds verteld dat vele mensen afkomstig van uw wereld op dit ogenblik het besluit nemen om niet verder voort te gaan in de hemelse werelden, op de Morontia Werelden. Zelfs degenen die op de Morontia Werelden aangekomen zijn vinden de opleiding te lastig en te moeizaam. Waarom? Omdat u een heleboel vooroordelen van hier zult meenemen, alsook vele emotionele littekens die u opbouwt tijdens uw sterfelijke leven. Ze zullen met u meekomen in uw Morontia leven en u zult ze moeten aanpakken en sommige zullen zelfs in detentie geplaatst worden. [{Sondjah Melchizedek, instructeur op een Woningwereld, op 20 mei 2007, NOCO # 99}]

Sondjah Melchizedek is een instructeur van nieuw aangekomen zielen op Woningwereld N° 1, de Wereld van de Volkomenen. Hij heeft opgemerkt dat teveel bewoners afkomstig van Urantia, sinds het einde van de 2de Wereldoorlog, een stijgende tendens vertonen om moeilijk te gaan doen en teleurgesteld zijn in het Morontia Vormingssysteem. Veel van zijn opmerkingen kunt u vinden in de NOCO transcripties op Tmarchives.com (Amerikaanse website met enige Nederlandse vertalingen).

Sectie II

De Wederopbouw: De primauteit van De Vader moet soms de Evolutie Transcenderen.

Sommigen zullen zeggen dat de beslissing om De Universele Vader te laten ingrijpen op Urantiaeen valse menselijke interpretatie is over de werking van God. Bijna 100% van de gevallen van wangedrag in Nebadon komen voort uit het niet rekening houden met de Evolutieweg voor correctie en dat heeft meestal tot gevolg het creëren van valse informatieve acties en verhalen die later moeten worden gecorrigeerd door de verschijning van Openbaringen.

Maar in het geval van Urantia is de interventie van De Universele Vader een feit en overstijgt ze de evolutie. Als het mogelijk was geweest voor het lokaal universum om de situatie van Urantia zonder de hulp van de Paradijsgoden te corrigeren, dan zou men gewoon aan de onderzoekers gezegd hebben dat ze de macht hadden om Urantia, volgens een regeling van hun keuze, in goede gezondheid te brengen. In dit geval echter werden de levenspatronenvan Urantiaverstoord en de genetische controverse is onherstelbaar.

De lezer moet begrijpen dat de druk op Christus Michael aanzienlijk groot was. Urantia moest hersteld worden. Zij kan niet worden hersteld door het personeel van het lokale universum van Nebadon. Ze kan alleen worden hersteld door onmiddellijke toegang te verlenen tot het gebied aan de Paradijsgoden (Triniteit)via hun verschillende directe en indirecte middelen. De meeste van deze acties zijn al gedaan. Bovendien, werd er een kortstondig element ingevoerd in de reconstitutie van Urantia, omdat de uitvoering van het ene de verwezenlijking van het andere vereist. De correcties van De Universele Vader moesten voorafgaan aan de Missiesdie Urantia tot de belangrijkste wegen van vooruitgang zouden leiden. De acties van De Universele Vader zijn de fundamenten waarop al de rest zal worden gebouwd.

Als de lezer enige filosofische bezwaren zou hebben tegen het gebrek aan evolutie in sommige acties die reeds ondernomen werden op Urantia door Het Paradijs, dan antwoorden wij u dat dit te voorzien was. Het Universum heeft gereageerd om de conditie van Urantia te helpen verklaren en legt uit hoe Het Paradijs gebruik maakt van haar middelen om de schandalige instellingen te niet te doen die in plaats werden gezet om het menselijke verlangen om God echt te kennen te niet te doen... Het Paradijs benadrukt het feit dat de voorwaarden die het leven op deze planeet hebben beïnvloed niet alleen zeer slecht waren vanwege een gebrek aan toezicht, maar dat het falen van Urantiais opgetreden omdat er bovenop nog in het mentale bewustzijn van de mens een afwijking werd geïntroduceerd om onverantwoordelijk gedrag als een normale zaak te beschouwen en hebzucht als een deugd te aanvaarden en dit alles heeft in hoge mate tot de spirituele vervuiling van het menselijke lichaam en van het menselijk mentaal bewustzijn bijgedragen.

Evolutie is een manier om een transformatie te bereiken via specifieke wegen ter ondersteuning van het ontluiken van nieuwe levensmogelijkheden.

Het is ook de beste manier, voor een bevolking van menselijke wezens die op een planeet leven, om via opgedane ervaringen vooruitgang te boeken en aldus bekwaam te worden om GOD te herkennen en Hem te aanbidden. Maar de meeste volwassenen van Urantia hebben heel veel geestelijk krediet verspild en bijna geen één gaat God openlijk herkennen in zijn persoonlijke religieuze opvattingen.

Velen van u hebben het ontbreken van een dergelijk evenwicht ervaren en hiervoor de prijs betaald, door het ontbreken van het vinden van een beter oriëntatie gevoel waren misschien veel mensen gelukkiger geweest in het comfort en de eenheid van een gezin om de Gouden Eeuw te verwelkomen. Het gebrek aan respect voor het leven op Urantia werd onaanvaardbaar voor het Hoogste Wezen van het Universum. De Magistraat Zoon toegewezen aan Urantia heeft de Wil van De Vader uitgezonden in wat werd omgevormd en dat later beschikbaar zal gesteld worden om gebruikt te worden door de menselijke wezens van Urantia. Hij heeft nog vele nieuwe elementen van opklimming in reserve gehouden die hij zal onthullen wanneer hij onder ons zal verschijnen.

De krachtige Meester Geesten van Het Paradijs zijn nu meer volledig geopenbaard op Urantia en werden ingeschakeld om de houding van De Universele Vader te verduidelijken aan deze bijzondere planeet.

SIRAYA, De Stem van de Universele Vader voor de werelden van Tijd en Ruimte, heeft verklaard ter kennisgeving dat de opzettelijke vernietiging van het kwaad door De Universele Vader op een planeet die zozeer werd geteisterd door de verschrikkingen van de rebellie(opstand) pas zal eindigen als Urantiavoldoende hoge normen zal aanvoeren om de familie van planeten te kunnen vervoegen.

Wij, SIRAYA, hebben ondervonden dat Urantia de gebruikelijke verbergingsplaats is van sommige elementen van de rebellie van Lucifer en wij hebben, sprekend als De Universele Vader, besloten een einde te maken aan het slachtofferschap van degenen die ervoor gekozen hebben te blijven en te beginnen met het herstel van deze planeet. Wij wensen het beste voor alle inspanningen die zij gedaan hebben om de vacature van degenen die zullen moeten vertrekken in te vullen en die zullen worden gecorrigeerd op de Woningwerelden(Mansonia). Wij wensen dat deze wereld een wereld wordt voor de opleiding van Schepper-Zonen in de toekomstige werelden voorbij de tijd. Om deze reden heb, Ik uw Universele Vader, verkondigd dat Urantiaeen wereld wordt van vrije mensen (geen slaven) die hun waardigheid en hun erfelijk status kennen als Kinderen van God. Geen andere wereld van mijn Schepping in Orvontonzal worden gekozen voor dergelijke plannen tot ver buiten de toekomstige tijden van de evolutie van De Allerhoogste.

In dit opzicht vragen wij, SIRAYA als Stem van de Universele Vader, om te begrijpen dat gans de Schepping zal gebruikt worden, net als uw collega’s op het terrein, om de terreur op Urantia te beëindigen. Deze terreur is organisch en anorganisch. Ze is organisch in de zin dat ze een verborgen doel heeft dat geplaatst werd door Caligastiaen Lucifer. Zij is anorganische omdat ze gebruik maakt van het mentale bewustzijn van de mens om de Wil van God te ondermijnen in bijna alle fasen van het leven om u een leven te doen leiden dat niet gewijd is aan De Geest en om de vrije wil te vernietigen, de soevereine vrije keuze om een echt Kind van God te worden.

Ik heb gesproken in dit opzicht. De Universele Vader wil dat alles goed gaat op Urantia en kijkt uit naar het moment waar Hij rechtstreeks en persoonlijk allen kan feliciteren die de Vijfde Grote Openbaring (Het Urantia Boek) op jullie wereld heeft gelezen. Het is deze Openbaring dat de aankondiger zal zijn van het goede nieuws dat Monjoronson (Magistraat Zoon) alles in de nabije toekomst zal brengen. Bedankt. [Gedicteerd door Siraya, 13 maart 2012 in het kader van dit document betreffende de huidige status van Urantia.]

Wat de mens in staat is om te begrijpen wordt hem op Urantia verteld. Degenen die op Urantia zullen blijven om te werken met de Schepper Zoon (tweede komst van Christus Michael) en Monjoronson, de Magistraat Zoon, moeten zich voorbereiden om te studeren en om ervoor te zorgen dat ze begrijpen wat er is gebeurd. De verschrikkingen van de rebellie zijn beëindigd, maar de gevolgen zullen nog steeds onvermijdelijk gevoeld worden in het grootste deel van Nebadontijdens het komende millennium en daarbuiten.

Onthullingservaringen komen nu steeds vaker voor dan voorheen. Niet zo lang geleden, zou het ontvangen van een openbaring van deze omvang beschouwd werden als behorend tot de voorrechten van priesters en geascendeerde Meesters. Nu niet meer. De Universele Vader heeft gevraagd dat het proces van “ontvangen en doorgeven van boodschappen” uitgebreid werd tot iedereen die kan horen en die oprecht is en dat ze geplaatst worden op de lijst van de werknemers van de “Verklaring van het Koninkrijk van de wereldlijke dispensatie van de Vijfde Openbaring” (Urantia Boek). De gemiddelde persoon die God kent moet aangeleerd worden om in de "stilte" (meditatie) te gaan met de bedoeling te leren luisteren naar wat voor hem of haar het meest bevredigend is in zijn of haar behoefte om God kennen.

Christus Michael van Nebadon, de Schepper-Zoon met een Soevereine Waardigheid tegenover zijn lokaal universum, heeft al veel bereikt en zal nog meer bereiken wanneer de intersectie van het geheel dat nog moet gebeuren zijn resultaten zal afgeven en Urantia corrigeren. Echter, de normaliteit, moet een prioriteit worden en zal worden uitgevoerd.

Sectie III

Homo-Sapiens

 

We hebben tot nu toe de geschiedenis en de plannen behandeld. Het is nu tijd om te overwegen wat de praktische omstandigheden zullen worden betreffende het ras van uw planeet.

Begrijp goed dat met “ras” wij niet de kleur of de cultuur van de mens bedoelen, maar eerder alle soorten die zich over de hele wereld ontwikkeld hebben. In uw wetenschap, zijn het de raciale rassen die als homo-sapiens erkend worden en het is dit schepsel van" regenboog verscheidenheid" dat we nu zullen behandelen."

Het zou zinvol zijn dat de lezer zich de lessen van het Urantia Boek zou herinneren. Daar wordt in verteld hoe Christus Michael van Nebadon een plan moest “voorleggen”, dat onderzocht moest worden door de TRINITEIT, van wat hij wilde doen toen hij de goedkeuring ontving voor het scheppen van zijn lokaal universum in tijd. Hij moest laten zien welke levensvormen hij wou gebruiken en hoe hij deze levensvormen zou benutten om een opstand in zijn universum te corrigeren als dat zich zou voordoen. Hij heeft dat gedaan op een bevredigende manier. Hij kreeg toestemming en vervolgens hebben Hij en zijn Partner, de Goddelijke Hulp en bijstand, samen deze regio in de ruimte van het Superuniversum Orvonton dat nu bekent staat als het lokale universum van Nebadon opgeëist.

 (236.3) 21:2.5 2. De ontwerpen en typen der schepselen staan onder toezicht van de Eeuwige Zoon. Alvorens een Schepper-Zoon mag beginnen een nieuw type wezen te scheppen, een nieuw schepsel te ontwerpen, moet hij de instemming verwerven van de Eeuwige, Oorspronkelijke Moeder-Zoon. {Het Urantia Boek – Verhandeling 21 – paragraaf 2}

In de menselijke vorm gekozen voor Urantia, was de gebruikte wijziging samengesteld uit twee complementaire patronen. Terwijl deze voorgestelde menselijke vormen niet uniek in hun soort waren in het Groot Universum, waren ze nog nooit gebruikt in het lokale universum van Nebadon met uitzondering van het Urantia experiment. Er werd geen enkele tijdsbeperking opgelegd aan de bevoegdheden van voortplanting in deze geselecteerde vormen, zodat ze nakomelingen konden produceren die bekwaam waren om zich direct en bewust te associëren met de lagere Morontia niveaus en zelfs tot de Geestelijke niveaus.

Maar dit vermogen werd vernietigd vanaf het ogenblik dat de rebellie van Lucifer de toepassing van deze levensvorm heeft aangetast bij de gewone reproductie paren van Urantia.

Lucifer en Caligastia veranderden de prioriteiten die bedoeld waren om menselijke kinderen te laten groeien die zich op natuurlijke wijze zouden aanpassen aan God en zijn (hemelse) familie, in menselijke nakomelingen die sidderen van angst voor een wraakzuchtige Lucifer.

De bedoeling van Christus Michael voor het gebruik van deze levensvormen op Urantia, was om mannen en vrouwen te scheppen die hun familie zouden opvoeden als gelijke partners. Gelijkheid tussen de geslachten was in feite de basis karakteristiek in dit experiment en dit was nodig voor het welslagen van deze levensconceptie op Urantia. Niet alleen de gecoördineerde ontwerpen werden als essentieel aangezien, ze waren ook bedoeld om de kenmerken van de creatieve aard van de Materiële Zonen en Dochters (= van Adam en Eva's) na te bootsen, die van een aard grootser zijn dan het traditionele menselijke verlangen om gewoon een materiële familie rondom zich te verenigen.

Met als gevolg dat er grote beschavingen konden worden gebouwd met de gekozen modellen zolang de evolutie gebaseerd op deze plannen niet zou afwijken van de geplande Goddelijke Wijsheid.

Wanneer de evolutie van de familie zich begon te vestigen op Urantia, veroorzaakte dit een geweldige onrust onder de Waarnemers van het Universum, omdat de stervelingen van Urantia met het beginsel van de "yin/yang" begonnen waren ,echter niet om een nieuwe variëteit te ontwikkelen maar wel als antagonistische overheersing van andere soorten, waaronder de dominantie van één sekse boven de andere. De openbaring hielp het potentieel binnen de mensheid om na te denken om meer ontwikkelende paringskeuzes te doen, maar uiteindelijk hebben de verovering en zelfs de seksuele status de capaciteit van het mentale sterfelijke bewustzijn overweldigd om hem tegen te houden van dergelijke verenigingen af te sluiten die zouden blijven bestaan om een meer duurzame samenleving te vestigen op basis van superieure kinderen, zelfs zonder het model van Adam en Eva.

De voorkeur voor dominantie op verschillende niveaus in een concurrerende samenleving heeft vele mensen uitgesloten die hadden geïntegreerd moeten worden in de modellen van een normale ontwikkeling. De verschillen die werden uitgesloten waren nochtans zeer noodzakelijk om een volledig en evenwichtig mens op Urantia te verkrijgen. Gedurende bijna een Millennium heeft uw educatie systeem onvermoeibaar de gemiddelde persoon geëlimineerd en vervangen door het ongewone, en voelde het een heilige plicht om het onaanvaardbare te verwijderen. Tot slot, hebben de idealen van het educatieve en filosofische westerse systeem gaan geloven dat ze minder onenigheid en zelfs vrede konden bewerkstelligen door het elimineren van onaanvaardbare ideeën en mensen. Dit werd gedaan om een meer rustige samenleving te bekomen, gedomineerd door de logica en de rede door middel van het onderwijs.

Christ Michael:

Geboren in een relatief moderne tijd waar de empirische methode van de demonstratie van de natuurlijke wet sinds vele eeuwen van kracht was, hebt u al snel een visie van de wereld van uw familie en op school meegekregen waarin de mentale en spirituele overwegingen uitgesloten waren op een zeer rigide wijze zodat u zich op een strikte oorzaak en effect kon concentreren dat wiskundig perfect was: “de wetten van de natuur”. Hier, of men het u specifiek geleerd heeft of niet, was objectiviteit het ideaal, zelfs tot op het punt waar sommige grote wetenschappers en andere mensen met een empirisch mentaal bewustzijn bijna volledig hun eigen innerlijke werkelijkheid denigreren en overwegen dat enkel dat wat aan een ander kan bewezen worden reëel is. Het is letterlijk het enige wat ze kunnen waarnemen en ze voelen zich leven in een wereld die volledig geestelijk leeg is.

Het is dan ook begrijpelijk dat hun concepten over « De Geestelijke Wereld » neigen naar fenomenen van spiritisme –spoken en gelijkaardig. Dat is wat “De Geest” voor hen betekent.

(De grenzen van het Empirisme en van het Materialisme)

Het was tijdens het hoogtepunt van deze empirische methode op het einde van de 19e en in het begin van de 20e eeuw, dat een grote sociale illusie ontstond: dat door het elimineren van de verschijnselen van het zogenaamde spiritualistische bijgeloof en wanneer iedereen zuiver objectief zou worden, de samenleving zeer snel naar een utopische hoogte zou evolueren. Als iedereen zodanig objectief zou worden, dan zouden er geen meningsverschillen meer zijn tussen de mensen en vervolgens tussen de naties. De oorlog zou snel tot het verleden behoren omdat overeenkomen toch zo overduidelijk zou zijn.

Maar, zoals we allemaal weten, komt dit niet overeen met de recente geschiedenis van Urantia. Integendeel, de conflicten werden nog groter, tot aan de Tweede Wereldoorlog waarin tientallen miljoenen mensen werden gedood. De Mensheid is langzaam gerijpt, door eerst met tegenzin te herkennen, vervolgens met tegenzin te aanvaarden dat de mentale dimensies hun belang hebben en zeker het begrip van de menselijke psychologie. Afgezien daarvan is er een neiging ontstaan om te streven naar een beter begrip van wat “De Geest” is.{van Christus Michael op 23 januari 2006 zie:Michael012306 Marin TM _The Limits Of Empiricism & Materialism & A Sense Of Proportion.]

Ten gevolge van het uiterst onevenwichtig leven van vele mensen op Urantia, die wankelen tussen een innerlijk leven zonder Goddelijke begeleiding en de culturele eisen om te voldoen aan de valse normen van het uiterlijke leven, hebben de Hemelse Wezens vele dingen moeten experimenteren om aan deze tekortkomingen te verhelpen. Om spirituele oplossingen voor de problemen van Urantia te vinden moesten ze zich de vraag stellen: "Hoe kan de Geestelijke Wereld afdalen om een voor de hand liggende mogelijke Geestelijke begeleiding aan te bieden zonder bewegingen in de samenleving op te wekken die naar zinloze creaties zouden leiden en een canoniek geloof in magische oplossingen?"

Eén van deze experimenten was een Boek aan te bieden dat nu bekend staats als De Vijfde Openbaring of het Urantia Boek. Het was de eerste maal dat zulk een belangrijke Openbaring niet werd verzekerd door een Goddelijke Persoonlijkheid die verbonden was aan het Openbaringsteam van Christus Michael.

Het Urantia Boek is ontworpen om spirituele uitleg te geven met in acht name van het geloof van de 20e eeuw in het wondermiddel van het wetenschappelijk empirisme door aan te tonen dat er een fundamentele logica van De Waarheid bestaat, zelfs als die niet altijd wiskundig bewezen is. Het was echter niet bekend op dat ogenblik dat de aanpassing van de sterfelijke mens aan de beginselen van het "denken en handelen" zich nooit volledig zou hebben kunnen ontwikkelen om de nodige vertrouwde factoren naar boven te brengen voor de uitbouw van een "duurzaam reflectie team en centrum" nodig om de concepten van deze Openbaring uit te breiden. Er was echter nog een andere aanstootsteen om te voorkomen dat een dergelijk "centrum" zich zou materialiseren rondom het Urantia Boek en dat was de aanwezigheid van het kwaad dat zich automatisch opnieuw genereert en dat de beste inspanningen van de mens, de Middenwezensen de Engelenop Urantia ondermijnd.

Op zoek gaande naar de belangrijke gebieden "van het kwaad" op Urantia na de terechtstelling van de rebellie van Lucifer, werden enquêtes uitgevoerd om de toestand van de spirituele en materiële ondersteuningssystemen van de modellen van levensvormen te bepalen. Deze onderzoeken werden in 2009 gedaan en leverden het bewijs op dat het “levensplasma” werd vervormd door genetische experts uit de staf van de afgezette planetaire Prins, Caligastia. Men is er van bewust geworden dat "de alimentatie van het leven" op Urantia voldoende werd gemanipuleerd om een “ruwe” menselijke soort te produceren dat niet langer kan worden gecorrigeerd zonder gruwelijke gevolgen voor Urantia.

Hier komen we op het punt aan in ons verhaal waar wij uitleggen waarom De Universele Vader heeft moeten ingrijpen. Het daadwerkelijk manipuleren van het "levensplasma" is één zaak, maar het model zelf werd ook veranderd en dit zal moeten verwijderd worden uit de progressieve ontwikkeling van de menselijke soort voor redenen die in de volgende sectie zullen worden uitgelegd. De wijzigingen in het “levensplasma” en de aangebrachte verstoringen in het model van de “Homo-Sapiens” zijn eveneens oorzaken waarom de evolutie als “correctie techniek” niet volledig kan toegepast worden op een probleem dat zich zo ver verwijderd heeft van de beoogde toekomstige resultaten.

Sectie IV

Adam & Eva: Het Manifest « De Rechten van de Mens».

We hebben met de lezers de mogelijke vervanging van de Homo Sapiens tijdens het volgende millennium onder leiding van de Magistraat Missie besproken. Hij zal geleidelijk verdwijnen om plaats te maken voor een hoogontwikkeld menselijke type dat zonder aarzeling zal openstaan voor wijzigingen. Onze huidige Urantia is terneergedrukt door de mislukking van de spirituele ontwikkeling, ondanks het feit dat het ras voldoende fysiek ontwikkeld is om eeuwig te kunnen voortgaan als het hiervoor toelating krijgt.

Het corrigeren van de rassen zal gedaan worden via de plannen voor de terugkeer van Adam en Eva met de Magistraat Zoon. Adam en Eva zullen een manifest meebrengen: "De Rechten van de Mens", dat ze zullen introduceren en uitleggen. Hiermee zal de mens door de belangrijkste theoretici van Uversa (hoofdstad van ons Superunivers N ° 7 Orvonton) leren hoe men zijn persoonlijk leven moet coördineren met de Rechten van het Individu tegenover de Staat van de Naties of de Wereldregering. Mensen zullen ook leren wat hun rechten zijn om de weg van hun eigen opklimming te bepalen en hoe zij voor werkzaamheden kunnen kiezen afhankelijk van hun keuze. Deze beginselen zullen worden toegelicht in de vorm van een manifest dat zal gepubliceerd worden van zodra de Magistraat Zoon zich in het vlees zal vertonen.

Het Manifest "De Rechten van de Mens" zal toelaten om een Goddelijke Basis vast te leggen waaraan elke verdere ontwikkeling zich zal moeten conformeren, alsook aan de veelvuldige bepalingen die het bevat.

Sectie V

Homo-Sapiens

Kijk in het Urantia Boek en lees wat er gezegd wordt over De Eeuwige Zoon. Er wordt daarin verteld dat De Eeuwige Zoon een absolute stem bezit over het gebruik van “Levensvormen”. Het is normaal dat men aanpassingen aanvraagt. De Eeuwige Zoon verklaarde echter dat, ten gevolge van het misbruik van deze vormen, ze verwijdert moeten worden en worden vervangen door vormen/modellen waar niet mee kan geknoeid worden.

De afschaffing van de Homo-Sapiens op Urantia werd veroorzaakt door een verkeerde intentie en de manipulaties van een Planetaire Prins die de zonde begaan heeft om te proberen een menselijke soort te vernietigen.

Er was geen enkele reden waarom een dergelijk mens alles behalve een stralend evolutionair voorbeeld zou geweest zijn en de Idealen van de Schepping naar voren zou gebracht hebben als een personificatie van wat het werkelijk betekent: "God te dienen", indien het element van automatische Gods-negatie niet was ingevoerd. Waarom zou Lucifer dit gedaan hebben ware het niet om een volledig onderdanig menselijk ras te verkrijgen onder zijn commando?

De Meester GeestKuwaya, De Stem van De Eeuwige Zoon, heeft het volgende besloten:

Kuwaya: "na het bekijken van "de levensvormen" op Urantia: de levensvormen die betrekking hebben op de mens en zijn toekomstige ontwikkeling worden vanaf nu als nietig beschouwd." We hebben geen kwade bedoeling met deze verklaring en het zal duidelijk worden na een paar honderd jaar dat het experiment op Urantia mislukt is in zijn belangrijkste domein: de transformatie van het denken en de moed van de overtuiging.

Omdat er een gebrek aan “reflectief denken” is op Urantia, wordt het onvermijdelijk dat wij de mensheid terug moeten brengen naar een staat van” reflectief denken” die hier eeuwen geleden bestond vooraleer Urantia begon neer te dalen ten gevolge van de rebellie van Lucifer. Dit was het tijdperk van de Renaissance - de wieg van de westerse beschaving op Urantia – waar wij eens te meer naar uitkijken, maar dan als een andere Renaissance, namelijk die van de toekomstige rehabilitatie van Urantia.

Modi van denken zijn duidelijk in alle werken op Urantia waar zij zijn toegestaan om wortel te schieten. Urantia is echter onder leiding van de Gedachtenrichters(God Fragmenten) sinds slechts een paar jaar en dit is een voldoende reden om de lezer te doen inzien dat in een snel tempo een grote verandering in het denken en de praktijk ervan zal resulteren in de komende decennia.

De levensvorm volstaat voor de huidige toestand van de mens op Urantia totdat we een verandering in het denken bekomen die deze welbepaalde levensvormen zullen versterken die de Homo Sapiens van de meerderheid van wereldvoorraden zal doen verdwijnen. Hij zal naar de geschiedenis verwezen worden. "[Kuwaya, de Stem van De Eeuwige Zoon en de Meester Geest van het 2de Superuniversum van de Tijdruimte Schepping, sprekend om opmerkingen te verstrekken in dit verhaal over de huidige levensvorm bekend op jullie planeet als homo-sapiens op 14 Maart 2012.]

Door de “Wetten van de Geest” zoals uitgevaardigd door De Eeuwige Zoon, wordt de mens de apex van het globale levensonderhoud voor zichzelf en de dieren die hij leidt. Aangezien de mens het enige dier is dat in staat is om contact te maken met de zeven assistent bewustzijnsgeesten, is het aan hem om de rol op te nemen van opperste directeur van het materiële Koninkrijk.

Deze Assistent-Bewustzijnsgeesten waren bedoeld om het leerproces van het mentale denken te helpen op een manier die uiteindelijk tot een wetenschap zou leiden die de nodige experimenten zou uitvoeren zodat de behoeften van de menselijke en dierlijke populaties onder controle en in evenwicht konden gebracht worden met de natuurlijke hulpbronnen van de wereld. In plaats daarvan vervielen de mensen in een ondoordachte opwinding die een situatie heeft voortgebracht op Urantia waar predatie bekend staat onder alle vormen van leven en een staat van chaos heeft veroorzaakt in een beschaving waarvan het onwaarschijnlijk is dat ze nog kan gered worden.

Omdat er een gebrek aan "delen" is in het leven op Urantia, alsook een gebrek aan "zelfcontrole" en een gebrek aan het zich "wijden aan de aspecten van het geestelijke leven", zocht De Eeuwige Zoon een manier om de mening van Het Paradijs door te geven in wat Hijzelf zal moeten doen. De Universele Vader heeft samengewerkt met De Eeuwige Zoon en de Meester Geesten om Urantia voor te bereiden en om antwoord te geven op de nodige bijstand voor het garanderen van het succesvolle saneren van Urantia. AYA, Meester Geest N ° 7 van Orvonton en KUWAYA, Meester Geest N ° 2, hebben gezamenlijk “Richtlijn nummer vijfenvijftig” onthuld dat afkomstig is van De Eeuwige Zoon en bedoeld om binnen afzienbare tijd het proces te leiden dat Urantia zal verenigen met haar buren in het Planetensysteem van Satania.

Sectie VI

Richtlijn Nummer Vijfenvijftig van De Eeuwige Zoon.

 “Richtlijn Vijfenvijftig van de Geest” zet de beginselen uiteen van Het Paradijs, die de voorwaarden schept voor de volledige rehabilitatie van Urantia. Ze werd ontvangen op Salvington(hoofdstad van Nebadon) op 24 april 2010 (volgens de tijdskalender van Urantia).

Het Paradijs geeft zelden een dergelijke Richtlijn uit omdat het meestal aan de Schepper Zoon (hier Christus Michael) is om zijn schepping bij te schaven wanneer een probleem van opstand/rebellie zich voordoet. In het geval van Nebadonwas Urantia in een fase terechtgekomen die ver boven de mogelijkheden reikten om nog door een Schepper Zoon gecorrigeerd te kunnen worden en die al alles had gedaan wat hij kon om de planeet schoon te maken van Caligastia en andere rebellen die zo veel problemen hadden veroorzaakt.

De aanpassingen in de tijd zijn progressief en hebben normaal geen invloed op het gebied van de levensvormen noch op de mechanismen die levens ondersteunend zijn zoals het "Energetisch Netwerk" van Urantia met zijn energie reacties om het mentale bewustzijn aan te sporen. Omdat deze supra-materiële elementen van de schepping erbij betrokken werden, verordende De Universele Vader dat hun correctie zou gebeuren door middel van de transcendente bevoegdheden van de Meester Geesten en de Absolute Macht van De Eeuwige Zoon.

De Ouden Der Dagen van ons Superuniversum Orvonton hebben Christus Michael van Nebadon overtuigd om De Richtlijn te beantwoorden. Zij hebben hem gevraagd om de Magistraat Missie te herzien en er acties in te voeren die zouden voldoen aan de behoeften van een waar leger Onafhankelijke Gedachtenrichters die op Urantia komen werken en zouden helpen om de Magistraat Missie te doen lukken. Deze Gedachtenrichterszijn toegewezen aan de Planetaire Prins van Urantia (Machiventa Melchizedek) alleen voor administratieve doeleinden en geen enkele instructie van het lokale universum Nebadon wordt hiervoor noodzakelijk geacht.

Het Hoofd van de Gedachtenrichters van Nebadon zal de leiding op zich nemen van het contingent gestationeerd op Urantia.

Het doel van deze gespecialiseerde groep Gedachtenrichtersop Urantia is om de mensen tot aan de normen van andere evolutionaire planeten te brengen. Dit zal tot gevolg hebben dat het primaire product (de ziel) afkomstig van Urantia beter aangepast zal zijn aan het “opklimming/ascensie” proces en minder aan sanering zal onderworpen zijn. Er zijn gevallen waar de “slapende zielen” van stervelingen afkomstig van het materiële leven niet herrezen kunnen worden en deze verliezen worden hoe langer hoe talrijker, genoeg om de geestelijke werelden te alerteren waar ze verwelkomd worden.

Verliezen zijn soms te wijten aan een aantal omstandigheden dat de voorbereiding van een normale opklimming/ascensie voorkomen. In dit mengsel van omstandigheden dat verlies van zielen veroorzaakt, is het niet zozeer het ontbreken aan religieus onderwijs dat deze mislukkingen veroorzaakt, maar meer het gebrek aan vooruitgang in de spirituele ontwikkeling gedurende het verloop van het materiële leven waar de sterfelijke mens redelijkerwijs een vermoeden zou moeten krijgen dat een Grotere Macht in hem werkzaam is en dat een dergelijke Macht, in zekere zin, de oorzaak moet zijn dat hij/zij het vlees kan overstijgen en overleven. Onder zo vele mensen heeft dit mysterie van de aanwezigheid van de “innerlijke verborgen God” nooit geleid tot de nieuwsgierigheid om hun twijfels te overstijgen en te zorgen dat de bloem van het Geloof zou beginnen te bloeien. Dat is alles wat het vereist opdat een Genadige God zou glimlachen naar een jonge scheut die open bloemt.

De toepassing van een rigoureuzer beleid is noodzakelijk voor de prestaties van de zielen van Urantia. Dit is geen religieuze instructie of een geformaliseerde visie van de Rechters, maar het begin van een saneringsbeleid vanaf het moment van de aflegging van het fysieke lichaam. Het is een basis herinnering van Het Paradijs dat het leven in een Superuniversum ook beïnvloed wordt door het leven in een lokaal universum dat daarin opklimt. De sanering van een sterfelijk mens van Urantia die de zaden van de opstand in zich draagt kan niet volledig worden gegarandeerd zonder vervanging van de leerstellingen van het denken die in de eerste plaats de opstand veroorzaken. Deze sanering begint met een bewuste aanvaarding van de nieuwe Morontia Ziel door eerst na te kijken of ze opgeleid en getransformeerd werd in haar aard op zodanige wijze dat de gedane acties op de ziel afkomstig van Urantia op een bevredigende wijze werden verwezenlijkt voor Uversa(hoofdstad Superuniversum n°7 Orvonton) en Nebadonzodat ze kan verder evolueren op de Morontia Woningwerelden(Mansonia).

Uversa (hoofdstad van Orvonton) en Orvonton zullen Nebadon en voornamelijk Urantia leiden, om onmiddellijk de bewuste stervelingen na hun dood eraan te herinneren dat zij de verantwoordelijkheid hebben om voldoende kennis te hebben over het leven en dat ze met of zonder hen zullen voortgaan naar de bestemming van het Universum. De stervelingen zullen moeten begrijpen dat het een ernstige belediging is voor de Goddelijke Genade onwetend te zijn van de ontvangen vrije keuze (vrije wilsbeschikking) en van de voortzetting van het leven na de fysieke dood.

Deze Richtlijn beoogt het onmiddellijk bewuste begrip in die zielen die zich realiseren dat het sterfelijke leven voltooid is en wensen beoordeeld te worden om opgeroepen te worden verder voort te gaan op de hogere sferen, waar zij zich absoluut bewust moeten zijn van hun verplichting in het respecteren van het Goddelijk mandaat van hun opklimmingscarrière en een vrijwillige deelnemer dienen te zijn in hun dienstbetoon aan God. De Richtlijn laat toe in de toekomst, dat Monjoronson (Magistraat Zoon) kan melden dat deze strenge maatregelen ter goedkeuring van een ziel op de Woningwerelden kunnen worden geannuleerd en bevestigen dat de ziel die opklimt zeker en veilig is, zoals hij kan melden dat deze maatregelen kunnen geannuleerd worden voor de zielen die de derde psychische cirkel niet hebben bereikt.

De stervelingen van Urantia die de derde, de tweede en de eerste psychische cirkel bereikt hebben hoeven de gerechtelijke toetsing niet te doorlopen tenzij er omstandigheden gevonden worden die dat rechtvaardigen. Er zal nog altijd het gespecialiseerde dienstbetoon beschikbaar zijn van de Gedachtenrichtersen de Serafijnse Gidsen om te bepalen hoe elke individu naar de hogere Opklimmingswerelden zal gebracht worden. Dit zou aan de lezer het belang van hun plaatsing in de cirkels (7 psychologische cirkels) moeten duidelijk maken want dit is van invloed op de gerechtelijke toetsing en hun de indruk geven dat niet alle stervelingen van Urantia na hun dood als “verdacht” zullen beschouwd worden of anders behandeld moeten worden dan zij die afkomstig zijn van andere planeten in het Systeem van Satania.

Degenen die niet de "derde cirkel" zullen bereikt hebben zullen veel om handen hebben na hun gerechtelijke toetsing met inbegrip het zich afvragen hoe ze in zulk een beperkte zone op Uversa zijn terechtgekomen. Het is ook belangrijk dat de lezer begrijpt dat het alleen de zielen van de gestorvenen op Urantia en van een paar andere planeten in Satania zijn die in deze situatie werden geplaatst.

AYA, Meester Geest N° Zeven, behoudt zijn discretionaire macht in Orvonton om de fouten te elimineren van de Tijdruimte gebieden in naam van Het Paradijs. De Meester Geesten filteren de wijzigingen die zich vertonen aan het Superuniversum en passen hen indien nodig aan. In dit opzicht en voor het behoud van de perfectie van Uversa(hoofdstad van Orvonton), die het laatste evolutionaire station is in het Groot Universum voor de behandeling van de “unieke ziel” afkomstig van de lokale universa, zegt u wat volgt:

AYA: Wij zijn Aya. Wij zijn de Stem van de Triniteiten van De Allerhoogstein Havona. Wij twijfelen er niet aan dat eens te meer er verschillende redenen zijn om het overduidelijke aan te tonen. We zien echter een goede reden om dit document af te sluiten, zeker vanuit het oogpunt van de Triniteit aangaande de tegenslagen van Urantia.

In het verleden waren er verschillende mogelijke manieren ter correctie waarvan we besloten ze niet te gebruiken. Er was ook de keuze van het gebruik van de Materiële Zonen en Dochters (de Adam en Eva’s) voor de upgrading van de menselijke voorraad van Urantia om een betere selectie van kandidaten te verkrijgen voor de transformatie van Urantia en haar te brengen naar de dagen die het tijdperk van Licht en Leven voorafgaan.

We waren niet in de mogelijkheid om de Materiële Zonen en Dochters (Adam en EVA) te gebruiken, om redenen vermeld in de desbetreffende Verhandeling in uw Urantia Boek. We beschouwden op dat moment dat dit een probleem was dat de Magistraat Zoon zou kunnen oplossen door eeuwenlange programma's die de stervelingen zouden aanleren die werkprocedures aan te nemen die werken om de fundamentele behoeften te verbeteren van Urantia zodat ze zich kon voortbewegen naar het stadium van Licht en Leven.

 

Zelfs dat bleek nog te optimistisch te zijn. We hebben ons dan gekeerd naar onze Verlosser voor die gevallen waar geen verdere actie meer mogelijk is in het Universum van Tijdruimte en we hebben aan De Eerste Bron en Centrum gevraagd om de situatie te behandelen vanuit het perspectief van de Eeuwigheid. Hij heeft dat gedaan en heeft bepaald dat er niets in Nebadon of Uversa was die een oplossing kon bieden om de genetische aandoeningen te verwijderen die zich in de menselijke reproductieketen op Urantia voordoen.

Onze eerste taak was om te leren hoe Lucifer en Caligastia de "genetische code" veranderd hadden om te produceren wat hier een "ruwe" menselijke soort genoemd wordt. De mens werd zodanig omgevormd om slechts dat te worden en hij vertoont op geen enkele manier capaciteiten te bezitten om een nageslacht te kunnen produceren dat zal verschillen van het zaad van zijn ouders. De Triniteit is niet verantwoordelijk voor deze operatie, maar het is Haar verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de Richtlijn Vijfenvijftig naar de letter wordt uitgevoerd.

Wij sluiten deze opmerkingen door u erop te wijzen dat de beslissing om de soort "Homo-Sapiens" te vervangen niet lichtvaardig werd genomen. De menselijke soort op Urantia is voldoende goed gevestigd op het oppervlak van de planeet en op zulk een wijze dat dit het werk van een Magistraat Zoon voorafgaat, wat hem zal toestaan om de onmiddellijke maatregelen te nemen voor het welzijn van de planeet. De Magistraat Zoon zal echter op een bepaald punt, een "Ras-Commissie” benoemen om de effecten te bestuderen van een langzame afbraak van de Homo Sapiens in de bloedlijn van de mensheid en hij zal de tenuitvoerlegging van het beleid van de "veranderingen van het leven" toestaan in overleg met Nebadon, Uversa en Het Paradijs wanneer nodig. Het "nieuwe levensgenoom” zal de bevolking op Urantia reconstrueren met een nieuwe soort van een duurzaam niveau in een samenleving die God erkent.

Wij erkennen dat dit die lezers van het Urantia Boek zeker zal verassen die geconcludeerd hebben volgens wat het boek vertelt dat men zou blijven werken met de bestaande rassen door ze op termijn met elkaar te vermengen om een ondersoort van de huidig bestaande Homo Sapiens te bekomen. Op het moment van het redigeren van het Urantia Boek, was het niet voorzien dat men voor de eerste duizend jaar enig veranderingswerk aan de rassen zou doen.

 “De Geestelijke Richtlijn nummer Vijfenvijftig” ontvangen door Uversa werd opgericht, en in dit document wordt gesteld dat geen enkele menselijke ziel zal kunnen overgaan naar de Morontia Woningwerelden zonder eerst voor de “Raad van 24” verschenen te zijn. Er werd een speciaal detachement van de “Raad van 24” opgericht op Urantia onder het Bestuur van het Allerhoogste Gerecht van Urantia, dat hier werd opgericht in 1951.

De zielen die op Urantia werden verwijderd zullen eveneens vastgehouden worden op Uversavoor meer volledige sanering omdat ze arbitrageproblemen zouden veroorzaken op de Woningwerelden die geen Gerechtshof systeem bezitten om de actie te verantwoorden van de verwijdering van de huidige "levenscodering" die zich bevindt in deze gearbitreerde zielen. Uversa heeft een aparte organisatie opgesteld om het probleem op te lossen van de opklimming/ascensie van de zielen van Urantia en om hen op Jerusem te brengen voor de uitvoering van hun deel van de Geestelijke Richtlijn van De Eeuwige Zoon.

Jerusem bezit “opstandingszalen” voor de hoogste en meest geavanceerde zielen in het lokale universum van Nebadon, maar men kan daar geen willekeurige veranderingen aanbrengen aan die processen zonder de juiste instituties te hebben. Het vasthouden van de zielen van Urantia moet tijdelijk omgeleid worden van de verwerking in het lokale universum naar een locatie die de operationele capaciteit bezit om deze problemen aan te pakken. Ik denk dat iedereen met ons akkoord zal gaan dat zielen die nog steeds ongepaste (Luciferiaanse) gedachten van onafhankelijkheid in zich hebben totaal ongeschikt zijn om voor de Godheden van Het Paradijs te verschijnen. Dat er moet voorkomen worden dat ze meegevoerd worden met de stroom van zielen die de Perfectie van het Paradijs ingaan.

Deze situatie zal onvermijdelijk overal waar ze zal worden gepresenteerd controversies oproepen. Echter, we kijken uit naar de komende jaren waar we ons zullen kunnen onthouden van inmenging in wat normaal gesproken het exclusieve beheer is van het lokale universum in de wijze van behandelen van opklimmende zielen afkomstig van een rebelse planeet.

Wij danken de lezer om hun respect voor onze plaats in het ascensie proces. Wij gaan niet, durven niet, ondermijnen wat reeds goed gevestigd is op Uversa zodat onze gegradueerden niet verhinderd worden het avontuur van de Volkomen Spirituele Scholen van Havonate betreden.

De Oude Der Dagen op Uversawensen te verklaren aan allen van Urantia dat wij, het "transformatie centrum van Uversa ", niet in staat zijn om beheerders te produceren voor de toekomstige universa die buiten de grenzen van het Groot Universum (de buitenruimte) liggen zonder een volledig onderzoek te doen van de gegradueerde zielen afkomstig van Urantia/Nebadon. Niets zal interfereren met het grote schema van perfectie zolang we niet kunnen bepalen wie we volledig kunnen vertrouwen. Wie we in een nadelige positie moeten plaatsten door hem/haar achteruit te stellen en ervoor te zorgen dat we een volkomen garantie hebben dat dit "uniek menselijke product" veilig is en kan worden toegelaten tot het Paradijs.

Wij hopen dat deze situatie tijdelijk zal zijn en zal duren totdat De Eeuwige Zoon zich zal bekommeren met de menselijke soort van Urantia zoals die heden bestaat. De Magistraat Missie is essentieel en kan worden gezien als het scharnier waar het Superuniversum Orvontonen het lokale universum Nebadonafhankelijk van is om een nieuwe wending aan Urantiate geven zodat ze zich opnieuw zal bevinden op de normale wegen van opklimming/ascensie en vooruitgang.

Gegroet aan u allen. Ik ben AYA, de Meester Geest van Orvonton.

EINDE.

{Opmerking: De Flurry - de Vlaag is een publicatie alleen voor abonnees. Personen die ze wensen te ontvangen alsook de toekomstige ABC samenvattingen worden uitgenodigd om hun verzoek te verzenden (in Engels) naar aronolac@comcast.net om u te abonneren op de BCC lijst. Iedereen geabonneerd op de lijst BCC voor de ABC-samenvattingen zijn eveneens geabonneerd op The Flurry. Degenen die deze documenten niet langer wensen te ontvangen kunnen me een e-mail versturen naar hetzelfde adres om hen te verwijderen uit de lijst.}

The Flurry en de ABC- samenvattingen hebben momenteel een lijst van abonnees van bij de 250 adressen en ik werd op de hoogte gesteld door Manotia dat er 200 mensen meer ze indirect ontvangen; dat wil zeggen, dat ze hen niet rechtstreeks verzonden worden door uw redacteur. Niet alle mensen die deze publicaties ontvangen hebben Het Urantia Boek in hun bezit, of als ze er een hebben lezen ze het daarom niet. Ik kan slechts aanbevelen dat het in hun belang is een poging te ondernemen om dit boek te lezen of het te lezen op het internet. Dit zal het begrijpen van deze verhandelingen veel gemakkelijker maken bij het lezen.

Dank u.

Ron Besser.

Vertaald van het Engels op 13 Mei 2012 door Valerie Verbruggen. (Vrije Vertaling met toestemming van Ron Besser).

1.Voor de woorden in het blauw zie Het Urantia Boek op: http://www.urantia.org/