Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document

The FLURRY

Vol I, No. 3

BCC Lijst vrijgegeven op 16 februari 2012

wpge548.gif

Het Gevaarlijke Grensgebied.

Een van de dingen die u allen moet horen is dat Urantia weldra een “zuivering” gaat ontvangen die nog nooit is geprobeerd sinds de tijden van Caligastia en Lucifer's dwaasheid die bijna ganser gedeelten vernietigd hebben van het Satania systeem.

Om deze “zuivering” aan te spreken en te begrijpen wat het inhoudt, behoeft de lezer een studie te maken van het "Grensgebied". Het grensgebied is een echte plaats en het bestaat tussen de morontia energieën van het systeem van Satania en het etherische, dat een gebied is op Urantia waar we afhankelijk zijn van de ondersteuning van het raster en dat de tijdelijke verblijfplaats wordt van vroegere menselijke bewoning (gestorvene) op Urantia.

Het kleine diagram hier weergegeven tracht de lezer een idee te geven van de locatie en de afstand van de Aarde. Het is dit Grensgebied dat vandaag vele stabiliteitsproblemen veroorzaakt op Urantia op een manier die voorkomt dat de “Magistrale Missie” Urantia onmiddellijk kan omzetten in een waar laboratorium voor de komende tijden.

 

wpge5e5.gif

Het Grensgebied is bijna leeggemaakt voor zover het een aantal gebeurtenissen en incidenten betreft die daar kunnen worden gevonden Er zijn echter redenen om te geloven dat het ongeveer 1.000.000 verschillende “egregore’s” bevat die moeten geëlimineerd worden zodat de Magistrale Missie kan voorgaan zonder tijd te verliezen om dit gebied verder te zuiveren. Het duurt ongeveer vier jaar voor een normale mens om de capaciteiten te bereiken nodig om deze gebieden te “zuiveren” onder de instructies van de Melchizedeks. In dit geval op dit moment verzoeken wij (Christus Michael) dat alle gebieden aangeduid als Grensgebied onderworpen worden aan de speciale gezant van de Ouden der dagen die de Meester-Zoon is van Nebadon en hen die Hij zelf als collega-gezanten zal aanwijzen voor dit project.

[egregore = Een egregore is een gedachtevorm die is toegevoegd aan het raster en dat beschikbaar is voor het grensgebied en het etherische. Als gedachtevorm bevat het angst en achtergebleven horror beelden en werden effectief gebruikt door Caligastia om de gevangen zielen op hun plaats te houden.

Het gevaar voor de mens komt door het gebruikmaken van bewustzijnsgebieden die grenzen aan de morontia circuits die door de Scheppende Geest gebruikt worden om de assistent bewustzijnsgeesten en ander eindig bewustzijnsonderhoud te handhaven. Per ongeluk toegang krijgen tot deze egregore’s kan schade veroorzaken door buitensporige angst of paranoia bij normale, alledaagse gebeurtenissen in de slaap- en waaktoestand. Onder geen enkel beding moeten individuen proberen de ruimte van het Grensgebied te betreden zonder dat er Melchizedek instructeurs aanwezig zijn.]

 

 

Het Zuiveren van het Grensgebied.

Monsanloran Melchizedek:

Hallo, Monsanloran hier. Er zullen opleidingen en activiteiten komen om te leren hoe u te verplaatsen tussen de "twee werelden" [het grensgebied en de normale oppervlakte van Urantia] zoals u zegt. Heb zeker geen angst daar u met ons zult zijn en wij zullen u goed in de hand houden.

Jullie zijn zeker bekwaam om dit werk te doen. Groepen die bewezen hebben dat we op hen kunnen rekenen en die hebben aangetoond dat ze grote inspanningen doen in het toegewezen werk zullen opnieuw worden aangesproken om dit werk te doen. We zullen u op sommige reizen meenemen niet alleen in "de wereld tussen beide werelden", maar ook aan op de Woningwerelden. Het niet vergeten van uw avontuur zal ons kleine geschenk voor u zijn.

Wanneer en hoe we dit zullen doen? Deze uitleg zal nog een beetje moeten wachten en zal voorlopig een "mysterie" blijven. U zult zeker van deze kleine avontuurlijke reis genieten. Dank u mijn kinderen en ik u zeg u tot ziens.

AYA, Meester Geest Zeven van Orvonton

Inderdaad mijn kinderen, zij die door ons gekozen werden om met ons te werken zullen deelnemen met grote stappen in de niet in kaart gebrachte gebieden van bestaan. De gezanten van Christus Michael zullen deel uitmaken van de "korte trips" die u met ons in het Grensgebied en op Mansonia zult doen.

Ik kwam u dit precies nu aankondigen omdat u moet weten dat dit project afkomstig is van de hoogste autoriteiten van ons Superuniversum en onder de begeleiding en de overeenkomst van De Ouden der Dagen. Het was een overeenkomst dat Christus Michael verzocht had en waarop hij zat te wachten en dat heeft hij nu ontvangen.

Wanneer u komt te werken met Christus Michael en de Melchizedeks en u bent op bevredigende wijze voorbereid, dan veel later, zeer veel later in uw carrière, zult u verder kunnen helpen met dit werk op andere planeten om de "resterende niet-opgeloste" menselijke emoties "schoon te maken", zoals u zegt.

Op een normale evolutionaire planeet wordt dit gedaan door de Middenwezens en ze zijn altijd in voldoende aantallen om te helpen met dit werk. Maar hier op Urantia zijn er veel Middenwezens verloren gegaan aan de opstand en zijn nu in revalidatie en sommige zijn al gerehabiliteerd en keerden terug naar Urantia. We hebben ook vele engelen in dezelfde situatie als de Middenwezens.

Bovendien, is er op Urantia een abnormale hoeveelheid zielen die niet wensen te vertrekken, dus blijven er nog veel etherische zielskwesties hier en veel pakketten van “resterende emoties” die moeten worden opgelost. Bovendien bestaan er ook nog al deze "gedachtevormen" van angst, horror, vrees, woede en haat die hier “kunstmatig”*** zijn gemaakt gedurende duizenden jaren en vooral tijdens de laatste 200 jaar, door de voormalige planetaire Prins (Caligastia) en door zijn volgelingen die nog vrij waren om het spel waarmee ze bezig waren te blijven voortdoen. [***Gedachtevormen= “gedachtevormen” zijn werkelijk metafysische constructies van een sterfelijk bewustzijn die levend zijn en zich gedragen als onafhankelijke energetische constructies. Terwijl deze vormen geen eigen wil hebben, verspreiden zij zich met verwante gedachtevormen die de basis vormen van hun oorspronkelijke bedoeling. Bijvoorbeeld, een “gedachtevorm” die haat uitdrukt zal zowel de acties controleren van de opdrachtgever als van het slachtoffer. Een dergelijke gedachtevorm kan zich zelfs koppelen aan anderen die niet betrokken waren bij de oorspronkelijke bedoeling van de opdrachtgever, maar omdat deze gedachtevormen zich verspreiden, kunnen zij omstanders infecteren tot een graad waar deze vergelijkbare emoties gaan vertonen. Het is op deze manier dat een hele maatschappij kan geïnfecteerd geraken met hebzucht of lust voor geld en macht, en dit kan gezien worden in de westerse culturen van Amerika en Europa van vandaag, en het zijn deze egregore’s, werkelijke bundels van gedachtevormen, die snel de rest van Urantia aan het infecteren zijn.]

Dit maakt dat er veel meer "schoonmaak" of “zuivering” werken te doen zijn hier met minder Middenwezens dan op een planeet met een normale evolutie die een volledige aanvulling hebben van deze prachtige wezens.

Dit is het grootste probleem dat we nu op Urantia hebben en het zal worden opgelost met het werk van een contingent van menselijke vrijwilligers hier op Aarde die wij trainen om deze planeet “schoon te maken” van deze gedachtevormen. Ze zullen samenwerken met een team van "gespecialiseerde Middenwezens [Uitgever: term niet nader gedefinieerd] in dit werk en met sommige [niet geopenbaarde] engelen die ons zullen helpen in deze toewijzing. Dit is geen normaal werk voor engelen maar in dit geval moesten we een beroep doen op een reserve corps van engelen om ons te helpen.

Pas op voor elke mens die u benadert en die niet uw opleiding heeft ontvangen en waarvan u niet met zekerheid weet dat ze een opleiding hebben gevolgd. Pas op voor mensen die zeggen dat ze in staat zijn om de "donkere energie of dolende zielen" zoals u ze vroeger noemde op te kuisen.

Het kan niet voldoende benadrukt worden dat de onvoorbereide vrijlating van deze situaties kan leiden tot lichamelijk letsel en zelfs tot een levenslang onherstelbaar litteken in de menselijke gedachtenprocessor op Urantia. Dit zijn energieën die gekoppeld zijn aan het verleden en die de oorzaak zijn van zoveel lijden op Urantia en zij zullen niet snel, noch gemakkelijk worden weggenomen zonder hen ervan op een aanneembare wijze te overtuigen, zowel de levende ziel als ze erbij betrokken is als de parasitaire gedachtevormen die geconfronteerd worden met hun vernietiging door de handen van de gezanten van Christus Michael die bestaan uit stervelingen, Melchizedeks, Engelen, Middenwezens en een heleboel anderen die u niet geopenbaard werden.

Deze gedachtevormen en de menselijke zielen houden zich voor de gek en ze kunnen allen ernstige problemen krijgen terwijl ze hun bestaan verdedigen zoals ze zijn met de gedachtespelletjes die hen vasthouden. Deze zielsenergieën die een persoonlijke wil bezitten en zich verbonden hebben aan de bijbehorende gedachtevormen hebben niet de noodzakelijke capaciteit om te begrijpen dat zij hulp nodig hebben om zich te ontkoppelen van de horror van hun bestaan waarmee de meesten al eeuwenlang voortleven. Degenen die beweren te weten hoe ze deze gebieden moeten reinigen zonder opleiding hebben niet de bescherming en het begrip van het spel waarin ze willen ingrijpen en hebben niet de capaciteit om met dit probleem om te gaan.

Dank u. Dit zal alles zijn voor vandaag. Ik ben AYA, de Meester Geest van uw jong lokaal universum Nebadon.

Malvantra Melchizedek

Wij willen even een woordje zeggen aan de lezers van deze publicatie, The Flurry, zoals het wordt genoemd.

Het onderwerp van de zielen en de persoonlijkheid heeft een hele groep Urantia Boek lezers in de war gebracht door te beweren dat de ziel, eenmaal verwijderd van het Aardse tabernakel van het lichaam, haar persoonlijkheid verliest die werd geschonken aan het sterfelijke bewustzijn en die functioneert via het bewustzijn door zijn vrije wil keuzes uit te drukken.

U moet weten dat na dood hier op Urantia, en dit is een wijziging van wat vermeld staat in de toelichtingen van 1934 in de tekst van het Urantia Boek, dat als de ziel nu bevrijd wordt er van haar vereist wordt om een keuze te maken vooraleer ze kan voortgaan. Dit wordt nu zo gedaan omdat Christus Michael bepaald heeft dat de bron van de problemen op Urantia de bevrijde zielen zijn die niet bepaald hebben wie ze zijn en wie of wat verantwoordelijk is voor hun geestelijk leven. Om een diepe indruk te kunnen maken op de zielen die door de dood worden verward, heeft de regering van Christus Michael verordend dat allen die het lichaam verlaten het Licht moeten zien dat duidelijk zichtbaar is voor iedereen na de dood en de zielsbevrijding.

Het licht is altijd aan de linkerzijde van de persoon zelf en het schijnt van bovenaf op ongeveer een hoek van vijfenveertig graden zodat het de oogsensoren van de ziel onmiddellijk kan raken na het vertrek van het lichaam. Dat miljoenen zielen het Licht niet konden lokaliseren was geen zintuiglijke probleem, maar een waanverschijnsel dat een koppige reflex in de “ziel-zelf” creëert.

Christus Michael heeft het beleid dat hij toestaat dat de verleende persoonlijkheid kan blijven in het morontia bewustzijn van de ziel, net zoals dat gebeurt op de Woningwerelden na de opstanding. Het doel van de handhaving van de aanwezigheid van de persoonlijkheid bij een bewuste ziel na de dood is om van hen een beslissing te verkrijgen - een geestelijke beslissing– die gebaseerd is op hoop, geloof, en geholpen door een intuïtief gevoel om die richting in te gaan die wenkt als een schitterende ster op een zeer donkere nacht.

Engelen en andere morontia zorgdragers zijn altijd aanwezig, net iets buiten het gezichtsveld van de ziel die pas het lichaam heeft verlaten en wanneer er een beslissing wordt genomen, zelfs schuchter, zal de Moeder Geest signalen uitzenden naar de engelen om de ontluikende opklimmende in hun armen op te nemen, de persoon in de doods-rust te plaatsen, om later weer op te staan op het juiste moment dat in overeenstemming is met de geestelijke status van de ziel bij het afsluiten van het sterfelijke leven. Vervolgens is de beschrijving van de slaap, de opstanding, en het activeren van de nieuwe morontia opklimmende zoals beschreven in de openbaring van het Urantia Boek.

Hoe lang dit beleid zal worden gehandhaafd op Urantia weten we niet. Op geen andere Satania wereld worden zielen gedwongen om beslissingen te nemen zoals dat hier op Urantia gebeurt. We weten niet hoe dit de ziel verandert of zelfs dat het dat doet, maar we concluderen dat Christus Michael weet wat hij doet. Wij hopen dat dit volstaat om u te informeren over het feit dat bij de sterfelijke dood op Urantia de persoonlijkheid niet automatisch wordt losgekoppeld of de levensvatbaarheid van de ziel totdat de beslissing wordt genomen om de richting uit te lopen van het wenkende LICHT van de spirituele ster die we allemaal zien.

Dank u.

EINDE

D-The Flurry Vol I No. 3 -Het Gevaarlijke Grensgebied - 16Feb2012