Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document

D-Monjoronson -  Vorming Meditatiegroepen - 29Dec2009 - NOCO 112

 

BRON : http://www.monjoronson.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=8

Monjoronson – Mystics Circle Meditation Groups – Dec 29, 2009 – NOCO #112

Mystieke Cirkel Meditatiegroepen

door Monjoronson (Magistrale Paradijs Zoon)

via Daniel Raphael

29 December 2009

 

Team: Northern Colorado Team, #112 (USA)

Plaats: Loveland, Colorado

Leerkracht:  Monjoronson (tijdelijke naam van de komende Magistrale Zoon)

T/R (Transmitter/Receiver of Zender/Ontvanger ):  Daniel Raphael

29 December  2009

Vertaald door Valerie Verbruggen op 7 december 2011.

 

Onderwerpen:

             Nieuwe toewijzing: Meditatiegroepen vormen.

             De Functie van de Onderwijs Missie is nog steeds nodig.

            De Magistrale Missie heeft een sociale actieve rol.

             Vrede en duurzaamheid opbouwen over gans de planeet.

             De relatie tussen God en U is primordiaal.

             Wereldgemeenschappen vormen met gelijkdenkende.

             Vorm Mystieke Cirkel meditatiegroepen.  (zie nota onderaan vertaling)

             Wereld activiteiten zin er om de relatie met het Goddelijke te ontwikkelen.

             “Zijn” ondersteunt het “Doen;” en het “Doen” ondersteunt het “Zijn”

             Nieuwe T/R’s (Zender/ontvanger) zullen voortkomen uit deze meditatie groepen.

 

MONJORONSON: Goedemorgen, dit is Monjoronson. (Groep verwelkomt hem.)  Dank u voor uw gastvrijheid en uw groeten. In sommige opzichten is het sluiten van dit kalenderjaar (2009), wat belangrijk is voor veel mensen op jullie planeet, een belangrijk moment. Een moment van overzicht, een opsomming van het jaar over de vooruitgang, de stilte ogenblikken en de actieve momenten. Voor ons is dit een buitengewoon ontwikkelingsjaar geweest, een tijd van uitvoeringsbeslissingen onder Christus Michael (Jezus), mezelf, Machiventa Melchizedek en de Meest Verhevenen. Het is een voorbereidend jaar geweest voor alles wat volgt; het is een jaar dat de beginselen afsluit om te beginnen met sommige nieuwe startelementen van de “Correctie Tijd”.

De Missies die wij zijn begonnen — die Christus Michael decennia geleden begon — blijven. Er zal altijd een plaats en de noodzaak blijven voor de “Onderwijs Missie”, zoals dit treffend wordt genoemd, daar haar functie is om te onderwijzen, om de morele, sociale, ethische en spirituele lessen te brengen aan de individuen die ontwaken; om degenen die zich voorbereiden de mogelijkheid te geven hun Gedachtenrichter, de Geheimenisvolle Mentor rechtstreeks, meer intiem, meer persoonlijk aan te voelen.

We hebben een ontwikkeling gezien bij de Magistrale Missie die, in pragmatische termen uitgedrukt, een voet op uw wereld begint te krijgen. Zij heeft een grotere sociaal actieve rol dan de “Onderwijs Missie”. Zij staat veel meer in betrekking tot individuen en groepen van individuen om de positieve en constructieve wijzigingen over te dragen in uw samenlevingen die hen kracht zullen geven en hen in de mogelijkheid zullen stellen duurzaam te worden. Gedurende dit jaar is er een zeer nauwe werkrelatie ontstaan tussen mijzelf en Machiventa Melchizedek, en dit, zoals wij eerder hebben gemeld, komt voort uit de finale overeenkomst tussen Christus Michael (Jezus), mezelf, Machiventa en de Meest Verhevenen voor de ontwikkeling van de Magistrale Missie op uw wereld en de Missies die vervolgens tot stand zullen komen.

De uitvoerende plannen van ons drieën zijn opgesteld en nu hebben Machiventa en ik de taak gekregen deze plannen uit te voeren, om ze te implementeren en te machtigen zodat ze in vervulling komen. Alle dingen die we hebben gepland en nu uitvoeren, werken in op en al die elementen die tegen ons werken, die tegen de vrede op uw wereld werken. We weven de ranken van vrede en duurzaamheid rond uw wereld en doen ze groeien. Ooit in de toekomst, wanneer uw culturele groepen veel meer gecoördineerd met elkaar zullen zijn, wanneer er hogere, wijdverbreide gemeenschappelijkheden en communicatie zal zijn, zult u, als u terugblikt, alle elementen rond de wereld kunnen zien waar we druk bezig zijn met de uitvoering van de Magistrale Missie, evenals de Onderwijs Missie. U kunt dat nu niet zien, maar u zult ze beginnen te kennen in de nabije toekomst.

Één element van de plannen die nu worden uitgevoerd is de ontwikkeling van “Meditatie Groepen” over de hele wereld, in alle God gecenterde religies die u kent en ook bij diegenen die u niet kent. Het fundament van alles wat we doen, nu en in de toekomst, het fundament dat altijd heeft bestaan in de Openbaring van de Schepper God aan u als individu, is altijd de relatie tussen God en uzelf geweest. Waar het vroeger overwegend de relatie tussen God en de samenlevingen was, wordt nu de relatie tussen God en ieder van jullie afzonderlijk.

Het is tijd voor u om zich in groepen te ontmoeten die elkaar ondersteunen, groepen waar u gemeenschappelijke intenties en doeleinden hebt, waar u gemeenschappelijke gevoelens en hartenergieën deelt, waar u gemeenschappelijke gelijkgestemde inspanningen doet. Wij hebben hem gevraagd om te beginnen met de oprichting van wat hij (Daniel Raphael) "de mystieke cirkel" noemt waar Godgecenterde mensen samenkomen in een lokaal om te trachten hun relatie met de aanwezigheid van God binnenin hen te verdiepen en die dit doen als een gemeenschap. Daar u als individu slechts zover kunt groeien in uw relatie met het goddelijke tot een zeker niveau van begrip en verdieping van uw persoonlijkheid, gaat u de groei gaan waarderen die anderen hebben bereikt via hun strijd om de aanwezigheid van God in zichzelf te leren kennen.

U kunt slechts tot op een zeker niveau groeien in isolatie; de rest moet gebeuren in uw sociale omgeving, in uw sociale relaties. Dit is waar u vergeving kunt oefenen en tegelijkertijd eraan worden herinnerd waar u niet hebt kunnen vergeven. Wij hebben hierover vele malen gesproken in het verleden via verschillende leraren. Ook uw mystieke relatie met de aanwezigheid van De God binnenin kan alleen door uzelf tot op een zekere hoogte ontwikkeld worden en dan moet u gaan deelnemen aan een groep (minimum 2 personen) van gelijkgestemde, verwant in hart, gelijk geënergetiseerde individuen die de intentie hebben om regelmatig bijeen te komen om deze activiteit te beoefenen.

Net zoals de leden van deze groep “Noord-Colorado Onderwijs Missie groep” werd gevraagd om samen als een groep bijeen te komen. Hen werd gevraagd de aanwezigheid van de Geest te ondersteunen in deze vergaderplaats ter ondersteuning van de activiteiten van het “T/R-en” (Ontvangen/verzenden van hemelse boodschappen). U zult eveneens worden opgeroepen ter ondersteuning van de wederzijdse activiteiten in de “mystieke cirkel” zodat ieder van jullie een beter bevoegde omgeving heeft waarin de aanwezigheid van De God binnenin u veel meer kan worden aangevoeld.

Dit streven is een van de eerste uit te voeren acties die Christus Michael, Machiventa Melchizedek, mijzelf, en de Meest Verhevenen wereldwijd op uw wereld willen implementeren. Alle activiteiten van de workshops, de ontwerpteams en werkteams, en alle andere activiteiten, zijn secundair en verbleken in vergelijking met het belang van uw individuele relatie met de aanwezigheid van de God in u. Eerst moet de relatie komen met het Goddelijke die u altijd zult bezitten gedurende uw lange, oneindige reis en verblijf naar het Paradijs, waar u dan persoonlijk de aanwezigheid van De Schepper zult beleven wanneer u in het Paradijs erdoor zult omhelsd worden. Al het andere is "Doen."  Al het andere is activiteit, die er enkel moet bestaan om uw individuele relatie met Het Goddelijke te vergroten, aan te vullen en te machtigen.

Velen onder u hebben al het begin van het tot stand brengen van deze meditatie groepen gezien. Sommigen van deze groepen vormen zich zonder inzicht en weten niet waarom ze dat doen. Weinigen begrijpen hoe ze onze grotere mondiale inspanningen om miljoenen “ mystieke cirkels” op te richten ondersteunen, om te mediteren en om hun de mogelijkheid te geven hun relatie met Het Goddelijke te ontwikkelen.

In veel opzichten vormen de oorspronkelijke Onderwijs Missie groepen, waar u een T/R hebt, een hemelse leraar, deelnemers en een syllabus van lessen, de embryonale staat van een “mystieke cirkel”. Nu, de “mystieke cirkel” is er om u meer God gecenterd te laten worden, om u veel meer in gemeenschap met het Goddelijke in uzelf te brengen. Het is er om u eigenlijk te helpen de aanwezigheid van God in u te horen en ermee een dialoog aan te gaan. Alles wat u hebt gezien vanaf het begin van Pinksteren (2.000 jaar geleden) was er om u tot deze staat te brengen. Een toestand waar u openlijk in relatie komt met Het Goddelijke, waar u openlijk in communicatie bent met uw Gedachtenrichter, uw Geheimenisvolle Mentor, het God fragment binnenin u van de Alomtegenwoordige Godaanwezigheid.

Deze cirkels zijn niet zozeer een "Doen"-groep, als wel een "Zijn’s" groep. U bent in de groep om meer te worden dan u bent, om de relatie met het Goddelijke in u te ontwikkelen, zodat het meer wordt, zodat uw Goddelijke metgezel met u kan spreken gedurende de dag, zodat u in dialoog leeft met het Goddelijke gans de dag door voor de rest van uw leven. Dit is een bewuste en duidelijke directe relatie die zich in een broeistadium bevindt om meer te worden.

U zult ondervinden dat sommige individuen deze “mystieke cirkels” zullen bijwonen en dan beslissen om eruit te stappen terwijl anderen zullen blijven. Het is niet een gemeenschap voor iedereen. Velen zijn niet voorbereid op zulk een ontwikkeling in hun leven. Deelnemen aan een “mystieke cirkel”geeft geen speciale status aan iemand; u bent geen bevoorrechte persoon; er zijn geen rechten/eisen om er bij te horen. Het is een zeer persoonlijke relatie die ondersteund wordt door de cirkel. Het is een omgeving waar het de bedoeling is om de aanwezigheid (van God) binnenin u te oefenen, waar u de praktijk van de stilte uitoefent, waar u een ondersteunende omgeving hebt die u meer kracht geeft om te communiceren met het Goddelijke in u.

Velen van u mediteren, en dit is geweldig. Uw individuele meditatie is iets dat u allemaal zal helpen gedurende de oneindige opklimmende carrière van uw ziel. Uw individuele tijd van toewijding, van liefdevolle betrokkenheid met de aanwezigheid van God binnenin u zal altijd blijven. En ja, u zult in groepen samenkomen in dit leven, in het volgende en het daarop volgende (nota: hier wordt bedoeld op de Woningwerelden, geen reïncarnatie op Aarde), om deze Aanwezigheid te beoefenen en elkaar te ondersteunen. U woont zeker niet in een perfecte wereld op Urantia, uw Aarde. Noch zal uw leven in de toekomst — in het hiernamaals — perfect zijn. Perfectie zult u pas bereiken als u het Paradijs zult betreden en de omhelzing van de Schepper zult ontvangen.

Tot dan zal er een angst zijn, een wrijving, een drang, een geestelijke druk die u zult aanvoelen om te groeien, om meer te worden. Deze “mystieke cirkels” zijn bedoeld om u te helpen, u te helpen in het bereiken van de groei van uw Bovenbewustzijn, waar u de lagere niveaus van het morontia leven, van het morontia bestaan kunt bereiken om te streven naar het beoefenen van morontia mota in uw leven. Wees niet ongerust over deze niveaus van verwezenlijking; ze zullen niet tot u komen door angst of door bezorgdheid. Zij zullen alleen tot u komen door vredig te zijn, door liefde te ervaren en alle daarmee gepaard gaande eigenschappen van gedragingen en gedachten die deze liefde ondersteunen. Deze “mystieke cirkels” hebben de intentie om u te helpen in vrede te vertoeven.

Hoe u deze “mystieke cirkels” organiseert laten wij volledig aan u over. Ik zal u echter vertellen dat uw hemelse leraren en gidsen, die u zullen bijstaan, u in deze groeiomgeving zullen helpen. U kunt enkel uw bewustzijnsenergie gebruiken en deze zo ver laten komen om u te helpen de functies van de “mystieke cirkels”te ondersteunen. Daarna moet u uw “hart energie” gebruiken om de cirkel te verbinden en uw relatie met het Goddelijke te ondersteunen. In de “hart energie” zult u eenheid vinden, de eenheid die u in uw leven zoekt, waar alle aspecten van uzelf integraal zijn, waar uw wezen een eenheid vormt.

Er zal een natuurlijke en daarmee gepaard gaande ontwikkeling komen dat er binnen deze “mystieke cirkels”, personen de drang zullen voelen om te spreken, de drang om te T/R-en, om een bewuste helderhorende communicatie aan de dag te leggen die de geestelijke wereld zal toelaten om door hen tot de groep te spreken. Dit is een duidelijke en natuurlijke ontwikkeling van deze “cirkels”.

Het doel van de cirkels is :

-          eerst de kwaliteit van uw Goddelijke relatie in u te vergroten, te verdiepen en te verbreden.

-           ten tweede, een groep van individuen te produceren die bewuste, helderhorende TRs worden, die uiteindelijk de capaciteit en het vermogen zullen bereiken om de positie van “team-TRs” in te nemen, binnen co-creatieve ontwerpteams en co-creatieve werkteams.

 

Dit is hoe wij vooruitgang zullen boeken in de ontwikkeling van de duurzame kenmerken van uw samenlevingen, van uw Naties, van uw Wereld, uw gemeenschappen, uw gezinnen en u als individu. Dit is hoe we beginnen.

Sommigen van u zullen wellicht nieuwsgierig zijn om te weten waarom we eerst met het "Doen" aspect van de Correctie Tijd begonnen zijn alvorens het "Zijn’s" aspect van de Correctie Tijd te ontwikkelen. Eerst en vooral zijn jullie bewuste, materiële wezens, die ook zeer kinetische zijn, die graag dingen “doen"; u werkt graag met hun handen; u houdt van een verbinding tussen uw handen en uw bewustzijn, tussen uw bewustzijn en anderen, tussen uw bewustzijn en uw samenlevingen.

De beste manier voor ons om u te doen kiezen voor dit grotere programma is u deel te laten nemen aan deze "doen" activiteiten, en u dan te helpen in meer te "worden" dan u bent. Dus het “Zijn’s” aspect is altijd latent aanwezig geweest en is een actief onderdeel van uw meditatie en een voorbereiding voor deze “Onderwijs Missie” -groepen. Nu zijn we betrokken bij de grotere "Zijn’s" aspecten van uw gemeenschappen en samenlevingen. U hebt al “Zijn’s” samenlevingen en "Zijn’s" delen in uw verschillende religies. Deze zijn geweldig en zij zijn een enorme ondersteuning voor wat wij doen. De mystieke tradities gaan eeuwen terug, zelfs duizenden jaren. Nu komt de tijd om ze naar voren te brengen als een actief, dag dagelijks deel van uw sociale leven en van uw gemeenschap.

Velen van u hebben ook geconstateerd dat u geduwd wordt door uw leraren en door uw gidsen om iets te doen en vervolgens deze activiteit te stoppen. U gaat terug verschillende stappen achteruit en dan begint u aan de andere ontwikkeling van uw werk. U zult zien dat dit patroon zich verschillende malen zal herhalen in uw leven, individueel en in de gemeenschappen, sociaal en in uw wereld daar wij u eerst naar voren duwen in het "doen " en vervolgens gaan we de "Zijn" aspecten van het werk aanpakken. Deze twee domeinen zijn niet gelijk in uw wereld; u bent veel te veel aangetrokken door de "doen" aspecten van het leven en door het materialisme dat ervan uitgaat.

Het is nu tijd om bewust en opzettelijk, uzelf en uw samenlevingen, naar voren te brengen als "Zijn’s" entiteiten, om meer geestelijk te worden dan u nu bent; om de ontwikkeling van uw individuele persoonlijkheden en de sociale persoonlijkheid van uw culturen te verdiepen. U zult ook ondervinden dat onze inspanningen om u in het gebied van de "Zijn’s" sfeer te brengen op lange, lange termijn gezien moet worden omdat dit het fundament is van het gemeenschappelijke bij elk individu in iedere samenleving en bij ieder mens op uw wereld en in uw wereldwijde beschaving. Deze gemeenschappelijkheid is primordiaal om het Vader/Moederschap van alle individuen te begrijpen; vervolgens zult u langzaam het concept van de “Broederschap van de Mensheid “beginnen te integreren.

Ik waarschuw u nog eens voor het ontwikkelen van vooroordelen over uw lidmaatschap bij zulke meditatie groepen, deze “mystieke cirkels”. U zult meditatie groepen vinden die spontaan ontstaan in uw wereld, zowel lokaal als wereldwijd. Breng diegenen die op eenvoudige wijze beginnen niet in diskrediet. Wij doen een oproep aan u om, bij wijze van spreken, hun grote broers, zusters, tantes of ooms te zijn en hen te helpen bij het ontwikkelen van hun vaardigheden voor het verdiepen van de kwaliteit van hun relatie met het Goddelijke in hun.

Elke arrogantie, neerbuigendheid, "beter dan" of "minder dan" attitudes zullen blijk geven dat u niet klaar bent voor wat komt; niet bereid bent om alles over te geven van uzelf aan deze Goddelijke relatie en u zult veel meer moeilijkheden hebben om Christus Michael, mezelf (Monjoronson), Machiventa en de Meest Verhevenen van dienst te zijn. U zult zien dat u werk zult hebben. Het is duidelijk dat u werk zult hebben want dit is de aard van uw opklimmende reis, maar wanneer u op anderen gaat neerkijken, wanneer u zichzelf als eerste wilt plaatsen, zult u laatst worden, wat u zeer goed weet.

Ik sta open voor vragen. Eerst en vooral over dit onderwerp en wanneer deze zijn uitgeput bent u van harte welkom om andere diverse vragen te stellen. Laat ons beginnen met de meest directe vragen, a.u.b..

Student: Monjoronson, dit is de eerste keer dat ik hoor dat u of één van de andere hemelse leerkrachten, de term "mystiek" gebruikt. Wat houdt dat allemaal in?

MONJORONSON: Een mysticus is een individu die meer zoekt dan zijn religie hem kan bieden. Religies kunnen u opvoeden, u onderwijzen en u helpen de relatie tussen uzelf en de godsdienst in een achtbare wijze in praktijk te brengen, of privaat of in gemeenschap met anderen. De mysticus is een persoon die meer wil hebben dan een religieuze of sociale relatie. Hij wenst een persoonlijke, onmiddellijke, intieme relatie met de innerlijke aanwezigheid van God in hem.

De praktiserende mysticus is iemand die de aanwezigheid van God in zichzelf KENT (en gelieve dit in hoofdletters te zetten). De praktiserende mysticus WEET dat dit een vermogen is binnen zichzelf zoals bij ieder ander mens.

De meer ervaren mysticus heeft een operationeel bestaand gesprek met Het Goddelijke. Ze zijn in staat om met hun Gedachtenrichter, met hun God Fragment, hun Geheimenisvolle Mentor daadwerkelijk te communiceren. Om met de aanwezigheid van God binnen in hun te spreken en te worden gehoord; te horen en te begrijpen. Dit is niet onmogelijk voor u.

Inderdaad zegt het Urantia Boek dat velen onder u deze stem zullen verwarren met iemand anders. Wij geven u echter een eenvoudige richtlijn om u te helpen deze mededeling te begrijpen. Velen van u zullen eerst hun beschermengel horen en denken dat het hun Gedachtenrichter is. Velen van u zullen hun hemelse leraar horen spreken en denken dat het hun Gedachtenrichter is die tot hen spreekt. Wij vertellen u dit: maak u niet ongerust of bezorgd over dit, daar u op termijn het verschil zult leren onderscheiden tussen deze wezens en de aanwezigheid van God binnenin u.

Er is één eenvoudige regel om te onderscheiden, die voor u een enorme steun zal zijn om vooruitgang te boeken in deze operationele relatie en dat is dit: wanneer u een stem hoort die u aanspreekt, accepteer dit op het moment. Als u dit feit ogenblikkelijk gaat ontkennen door te zeggen: "Oh, dit kan niet God zijn; dit kan niet mijn Gedachtenrichter zijn; dit kan niet mijn beschermengel zijn — ik ben dit onwaardig ", dan mijn vrienden zult u niets kunnen horen. U zult dan effectief die communicatieverbinding afbreken door uw ontkenning, door uw gebrek aan waardigheidsgevoel.

Wij vragen u om het volgende te doen: luister en doe een gesprek met dit wezen en onderscheidt later. De eerste vraag voor onderscheiding is dit: brengen de verklaringen van dit geestelijke wezen u naar integratie of naar een scheiding tussen uzelf en God? Deze primaire vraag van onderscheidingsvermogen is gebaseerd op de primaire plicht die alle geestelijke wezens van het Licht hebben: om integriteit, eenheid en heelheid aan het universum te brengen. Al het werk van de enorme Hiërarchie van het Licht van De Schepper is er om dit uiteindelijke doel van alle tijden te helpen verwezenlijken.

 [Een onderbreking van lange duur heeft zich voorgedaan, die interfereerde met het TRing proces, dus Daniel vroeg om een pauze te maken. De tape recorder was onderbroken gedurende deze tijd en wij zijn vergeten om hem terug aan te zetten voor de overige duur van de vraag en antwoord sessie.]

EINDE.

Voor de definities en verklaring van de woorden in het blauw gelieve Het Urantia Boek te bekijken op :

http://www.urantia.org

Er zijn 14 vertalingen beschikbaar.